Střední škola Bor

Nabídka vzdělání


 • Přihlášky je nutno podat nejpozději do 1. března 2020
 • Termín 1. kola přijímacího řízení pro všechny obory vzdělávání je stanoven na 14. dubna 2020
 • 2. kolo přijímacího řízení do SŠ Bor
 • 2. kolo přijímacího řízení do SŠ Bor proběhne dne ...

Přihláška k dennímu studiu

Přihláška k nástavbovému studiu

Termíny přijímacího řízení najdete zde

Informace o zápisovém lístku, odvolání a nástupu na střední školu


Přijímací řízení pro školní rok 2020 -2021

Všeobecná ustanovení

Přijímací řízení pro obory studia Střední školy, Bor, Plzeňská 231 proběhne v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přihláška ke studiu

Řádně vyplněnou písemnou přihlášku na učební obory a obory nástavbového studia podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (u nezletilých uchazečů je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním) ředitelce školy.

(Tiskopisy možno získat na www.ssbor.cz nebo v sekretariátu školy).

Podání přihlášek

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení ředitelce školy do 1. března 2020.

Průběh přijímacího řízení

Ředitelka školy do konce ledna 2020 zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory.

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení

Ředitelka školy stanoví kritéria pro každé kolo přijímacího řízení. Pro 1. kolo přijímacího řízení zveřejní kritéria do 31. ledna 2019. Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitelka školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

V přijímacím řízení v nástavbovém studiu - vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka a literatury.

První řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky - 14. dubna 2020druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky - 15. dubna 2020.

První náhradní termín jednotné zkoušky - 13. května 2020, druhý náhradní termín jednotné zkoušky – 14. května 2020.

Do celkového výsledku přijímacího řízení bude dále započítáno hodnocení prospěchu

v předchozím vzdělávání. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží

k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka školy podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení nejpozději do 30. dubna 2020 stanoví pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na úřední desce školy. Nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů ředitelka doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitelka školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního až posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

U oborů školy, kde se jednotná zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem ), zveřejní ředitelka školy seznam přijatých uchazečů (v anonymizované podobě – pod přiděleným číslem, které obdrží uchazeč předem dopisem )v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2020; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole, Bor, Plzeňská 231, potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce Střední školy, Bor, Plzeňská 231, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel/ka příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Zápisový lístek se opatřuje razítkem bez malého státního znaku.

Zápisový lístek nepředkládají (§ 60g odst. 1 školského zákona) uchazeči, kteří jsou přijati do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání (§ 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona) nebo kteří jsou přijati do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce § 60g odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pro další kola přijímacího řízení vydává ředitelka Střední školy, Bor, Plzeňská 231, na žádost uchazeče tiskopis přihlášky.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitelka školy. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy Krajskému úřadu Plzeňského kraje, OŠMS ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Ředitelka školy poskytne KÚ spolu s odvoláním a správním spisem i kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupovala při přijímacím řízení, popř. další dokumenty důležité pro rozhodnutí o odvolání.

Další kola přijímacího řízení

K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitelka školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku).

Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:

 1. uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
 2. nekoná se jednotná zkouška,
 3. na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu,
 4. ředitelka školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,

V Boru dne 30.01.2020

Mgr. Zdeňka Valečková

ředitelka

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Ředitelka školy dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje na úřední desce a na www stránkách školy (www.ssbor.cz) předpokládané počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021.

Počty přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021
 

Učební obory (obory vzdělání s výučním listem)
 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP – Automechanik) 24

241-55-H/01 Opravář zemědělských strojů:                                                            30

65-51-H/01   Kuchař-číšník                                                                                             30

Nově nabízíme:

23-51-E/01 Strojírenské práce                                                                                 12

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce                                  12

69-54-E/01 Provozní služby                                                                                       12

Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek.

Kritéria přijetí

 1. Absolvování povinné školní docházky.
 2. Souhlas lékaře se studiem zvoleného učebního oboru (součást přihlášky ke studiu). Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělání upravuje nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
 3. Při větším počtu uchazečů, přesahujícím kapacitu učebního oboru, bude rozhodovat pořadí na základě průměru všech známek z 1. a 2. pololetí

8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Z těchto tří průměrů se vypočte jeden konečný průměr. Za tento konečný průměr lze získat maximálně 200 bodů (průměr 1,00), za každou setinu nad průměr 1,00 se odečte 1 bod. Př. průměr ½ 8. ročníku – 1,50; průměr konec 8. ročníku - 1,75; průměr ½ 9. ročníku – 1,80; konečný průměr = 1,68; tzn. 132 bodů (200-68*1). Pozn. horší konečný průměr než 3,00 = 0 bodů.

Bude přihlíženo k hodnocení ze základní školy a ke známce z chování.

 1. V odůvodněných případech může být na základě zkušeností doporučen jiný než požadovaný učební obor.

Na jednotlivé obory bude celkem přijat maximální počet uchazečů.

Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 Podnikání  – denní a dálková forma                                                  30

Kritéria přijetí:

Uchazeči budou přijati na základě pořadí, které se určí:

 1. Podle výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky a její aplikace (časový limit 70 minut) max. 50 bodů.
 2. Podle výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury (časový limit 60 minut) max. 50 bodů.
 3. Podle průměru známek (známky doloženy potvrzením školy na přihlášce nebo ověřenými kopiemi originálu vysvědčení), rozhodující jsou průměry ze všech známekna výročním vysvědčení z 1. a 2. ročníku SOU a na pololetním vysvědčení z 3. ročníku SOU. Z těchto tří průměrů se vypočte jeden konečný průměr. Za tento konečný průměr lze maximálně získat 200 bodů (průměr 1,00), za každou setinu nad průměr 1,00 se odečte 1 bod.
  Př. průměr výroční vysvědčení 1. ročník – 1,50; průměr výroční vysvědčení 2. ročník - 1,75; průměr pololetní vysvědčení 3. ročník – 1,80; konečný průměr = 1,68, tzn. 132 bodů (200-68*1).Pozn. horší konečný průměr než 3,00 = 0 bodů.
 4. Podle dosažených výsledků v českém jazyce, cizím jazyce a matematice na výročních vysvědčeních z 1. a 2. ročníku SOU a na pololetním vysvědčení z 3. ročníku SOU.

Ohodnocení za prospěch z profilových předmětů

Známka

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Matematika

1

7

7

7

2

4

4

4

3

1

1

1

4

0

0

0

e) Podle dosažených bodů za výsledky v soutěžích, zájmové činnosti (nutno doložit originály nebo ověřené kopie diplomů).

Pozn. v každém kole se počítá u jednoho žáka pouze jedno nejvyšší umístění.

 

Účast a umístění v soutěžích, olympiádách

 

umístění

okresní kolo

krajské kolo

celostátní

1.

6

12

19

2.

4

9

15

3.

1

6

11

f) Úspěšné ukončení příslušného učebního oboru

g) Celkový počet bodů = a + b + c + d + e.

Uchazeči se řadí vzestupně podle váženého součtu počtu bodů získaných v přijímacím  řízení v jednotlivých kritériích; váhy jednotlivých kritérií jsou:

62,5% jednotné písemné testy z ČJL a MAT, 37,5% hodnocení prospěchu, dosažené výsledky v profilových předmětech a dosažení výsledků v soutěžích, zájmové činnosti.

 1. Na jednotlivé obory bude celkem přijat maximální počet uchazečů.
 2. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepšími výsledky v předmětech český jazyk a matematika.
 3. Na přihlášce u oboru podnikání nemusí být potvrzení od lékaře.

V Boru dne 30.01.2020

Mgr. Zdeňka Valečková

ředitelka

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Proč nastoupit právě do naší školy,
která získala Certifikát kvality 1.stupně Českého systému kvality služeb pro Služby vzdělávacího zařízení?

Věřím, že Vás níže uvedené osloví a že se na Vás budeme moci těšit v naší škole. 2. září 2019.


Pro absolventy základních škol nabízíme tříleté učební obory, ukončené závěrečnou zkouškou. Absolventi získají střední vzdělání s výučním listem a mohou pokračovat v nástavbovém studiu, jež je zakončeno maturitní zkouškou.

Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik - 23-68-H/01

Díky praktickému zaměření oboru mohou naši absoloventi pracovat ve ve firmách českých i zahraničních na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích:

 • kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel, osobních a nákladních automobilů, přívěsů, návěsů, nebo motocykl
 • uplatnění se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod.
 • uplatnění při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení
 • uplatnění při obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.
 • uplatnit jako svářeči a řidiči.

Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

 1. Řidičské oprávnění skupiny: B, C.
 2. Svářečský průkaz svařování v ochranné atmosféře CO2 - ZK 135 – W01 (s možností získání Evropské zkoušky)
 3. Základní kurz obsluhy vysokozdvižných zařízení
 4. Základní kurz vazačů – vázání břemen všemi druhy vázacích prostředků


Celková hodnota benefitů, které škola žákům v tomto učebním oboru poskytuje, přesahuje 50 000 Kč. Tyto benefity žákům zůstávají i po ukončení studia.


Opravář zemědělských strojů - 41-55-H/01

Opět díky praktickému zaměření oboru mohou žáci konat stáže ve smluvních pracovištích SŠ Bor – ve firmách českých i zahraničních a díky získaným odborným kompetencím mohou pracovat na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích:

 • oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů - provádění oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení, včetně diagnostiky těchto zařízení
 • tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika
 • v případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění
 • samozřejmě se mohou uplatnit jako svářeči a řidiči.


Veškeré výše uvedené je postaveno na precizní práci pedagogů, kteří se sami neustále vzdělávají a na neustálé modernizaci dílen odborného výcviku i pořizování nových technologií.

Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

 1. Řidičské oprávnění skupiny: B, C, T
 2. Svářečský průkaz svařování v ochranné atmosféře CO2 - ZK 135 – W01 + svařování plamenem a řezání kyslíkem ZK 311 - W01 (s možností získání Evropské zkoušky)
 3. Základní kurz obsluhy vysokozdvižných zařízení
 4. Základní kurz vazačů – vázání břemen všemi druhy vázacích prostředk


Celková hodnota benefitů, které škola žákům v tomto učebním oboru poskytuje, přesahuje 70 000 Kč. Tyto benefity žákům zůstávají i po ukončení studia.


Kuchař - číšník - 65-51-H/01

Odborný výcvik probíhá v moderním kuchařském prostředí, vybaveným špičkovými stroji, které práci kuchařům, cukrářům, pekařům usnadňují – zajišťujeme tak kvalitní praxi, která je rozdělena na 5 úseků: teplá kuchyně, studená kuchyně, cukrárna, pekárna a bar-restaurace, takže až po ukončení studia se může náš absolvent rozhodnout, ve které oblasti chce pracovat.
Díky získaným odborným kompetencím mohou naši absolventi pracovat na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích, nejen v ČR, ale i v cizině, protože budou schopni komunikovat s hostem ve dvou cizích jazycích:

 • absolvent se uplatní při výkonu povolání zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech
 • po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství
 • uplatní se při zajišťování provozu výrobních a odbytových středisek, při využívání technologických zařízení, organizování potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vedení příslušné dokumentace provozovny.


Veškeré výše uvedené je postaveno na precizní práci pedagogů, kteří se sami neustále vzdělávají a na neustálé modernizaci dílen odborného výcviku i pořizování nových technologií.
Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

 

 1. Základní barmanský kurz a Barmanský kurz pro pokročilé
 2. Základní kurz cukrářské výroby + Základní kurz pekařství a výroby jemného pečiva
 3. Získání řidičského oprávnění skupiny B za zvýhodněnou cenu pro žáky školy


Celková hodnota benefitů, které škola žákům v tomto učebním oboru poskytuje, přesahuje 20 000 Kč. Tyto benefity žákům zůstávají i po ukončení studia.

 


Od 1. 9. 2010 nabízí SŠ Bor nástavbové studium pro absolventy 3-letých učebních oborů SOU ve studijním oboru:

64-41-L/51 Podnikání - denní forma, délka studia 2 roky

64-41-L/51 Podnikání - dálková forma, délka studia 3 roky

Popis uplatnění absolventa v praxi a odborné kompetence absolventa:

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy bude kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie. Důraz bude kladen na zvládnutí komunikace, ústní, písemné a elektronické s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. 

Termíny podání přihlášky: 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Aktuální počasí

Počasí dnes:

3. 12. 2020

zatazenosesnezenim

Bude zataženo, občas sněžení nebo sněhové přeháňky, na východě postupně srážky smíšené nebo dešťové, zpočátku i mrznoucí. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Následující
Předchozí