Střední škola Bor

Nabídka vzdělání


Vážení uchazeči o studium ve Střední škole, Bor, Plzeňská 231

věřím, že Vás níže uvedené osloví a že se na Vás budeme moci těšit v naší škole 1. září 2021.

Mgr. Zdeňka Valečková

ředitelka

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

 

 • Přihlášky je nutno podat nejpozději do 1. března 2021

Přihláška k dennímu studiu ke stažení zde: a (217.84 kB)

Přihláška k nástavbovému studiu ke stažení zde: a (224.48 kB)


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Všeobecná ustanovení

Přijímací řízení pro obory studia Střední školy, Bor, Plzeňská 231 proběhne v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přihláška ke studiu

Řádně vyplněnou písemnou přihlášku na učební obory a obory nástavbového studia podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (u nezletilých uchazečů je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním) ředitelce školy.

(Tiskopisy možno získat na www.ssbor.cz nebo v sekretariátu školy).

Podání přihlášek

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení ředitelce školy do 1. března 2021.

Průběh přijímacího řízení

Ředitelka školy do konce ledna 2021 zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory.

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Podmínky přijímacího řízení

Ředitelka školy stanoví podmínky pro každé kolo přijímacího řízení. Pro 1. kolo přijímacího řízení zveřejní podmínky do 31. ledna 2021. Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitelka školy podmínky nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

STŘEDNÍ ŠKOLA, BOR,

PLZEŇSKÁ 231

348 02 BOR                                                                        

 

 

PODMÍNKY  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022

1.kolo

 

 

OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Do všech tříletých oborů vzdělání s výučním listem, které nabízí SŠ Bor:

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP – Automechanik)   24 žáků

41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů                                                         30 žáků

65-51-H/01  Kuchař-číšník                                                                                     30 žáků

23-51-E/01  Strojírenské práce                                                                               12 žáků

26-51-E/01  Elektrotechnické a strojně montážní práce                                      12 žáků

69-54-E/01  Provozní služby                                                                                    12 žáků

 

budou uchazeči přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK na základě doložení vysvědčení

za 1. pololetí posledního ročníku základní nebo speciální školy, kdy uchazeč plnil základní školní docházku.

Dle § 51 odst. 3 školského zákona je základní škola povinna převést slovní hodnocení do klasifikační stupnice pro účely přijímacího řízení na střední školu.                                                                                                                                                         Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity stanovené pro příslušný školní rok (viz výše).

SŠ Bor požaduje souhlas lékaře s absolvováním zvoleného oboru vzdělání, který bude uvedený v Přihlášce ke studiu. (Prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 211/2010 Sb).

U uchazečů o studium oborů kategorie „E“ bude v přijímacím řízení přihlíženo na písemné doporučení školského poradenského zařízení.

OBORY VZDĚLÁNÍ UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 64-41-L/51  Podnikání

Do výše uvedeného nástavbového studia budou uchazeči přijímáni na základě doložení úspěšného ukončení požadovaného vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním listem, průměrného prospěchu za 1. pololetí 2. ročníku učebního oboru a 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru a výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Na celkovém hodnocení uchazeče se výsledek jednotné přijímací zkoušky podílí 60 %.  Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity stanovené pro příslušný školní rok.

Dle § 51 odst. 3 školského zákona je střední škola povinna převést slovní hodnocení do klasifikační stupnice pro účely přijímacího řízení.

SŠ Bor nepožaduje souhlas lékaře s absolvováním tohoto oboru vzdělání.   

                                                                                                                                                      

V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělání ve výše zmíněném oboru bude nižší než počet přijímaných uchazečů, rozhodne ředitelka školy o případném nekonání přijímací zkoušky a to do 8. března 2021.

V Boru dne 29.01.2021

Mgr. Zdeňka Valečková

ředitelka

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

 

Ředitelka školy zveřejní výsledky hodnocení prvního až posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

V 1. kole se jednotné přijímací zkoušky konají ve dvou termínech, v dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (nástavbové studium):

 • první termín 12.4.2021, druhý termín 13.4.2021
 • náhradní termín 12.5.2021 a 13.5.2021

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete ZDE - BUDE UPŘESNĚNO

Termín přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem je 22. dubna 2021.

Termín přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou - nástavbové studium je nejdéle 

30. dubna 2021 (řádný termín).

 

Přijetí uchazečů ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem jejich umístění, tento seznam bude vyvěšen na úřední desce školy a na webových stránkách školy pro obory s výučním listem dne 22. dubna 2021 a pro obory s maturitní zkouškounástavbové studium Podnikání nejpozději 30. dubna 2021 (řádný termín).

Nepřijatým uchazečům bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání poštou.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole, Bor, Plzeňská 231, potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce Střední školy, Bor, Plzeňská 231, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel/ka příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Zápisový lístek se opatřuje razítkem bez malého státního znaku.

Zápisový lístek nepředkládají (§ 60g odst. 1 školského zákona) uchazeči, kteří jsou přijati do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání (§ 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona) nebo kteří jsou přijati do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona = nástavbové studium Podnikání

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce § 60g odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pro další kola přijímacího řízení vydává ředitelka Střední školy, Bor, Plzeňská 231, na žádost uchazeče tiskopis přihlášky.

 

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitelka školy. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy Krajskému úřadu Plzeňského kraje, OŠMS ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Ředitelka školy poskytne KÚ spolu s odvoláním a správním spisem i kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupovala při přijímacím řízení, popř. další dokumenty důležité pro rozhodnutí o odvolání.

Další kola přijímacího řízení

K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitelka školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku).

Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:

 1. uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
 2. nekoná se jednotná zkouška,
 3. na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu,
 4. ředitelka školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,

V Boru dne 29.01.2021

Mgr. Zdeňka Valečková

ředitelka

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Ředitelka školy dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje na úřední desce a na www stránkách školy (www.ssbor.cz) předpokládané počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021.

Počty přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 

Učební obory (obory vzdělání s výučním listem)

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP – Automechanik)       24

241-55-H/01 Opravář zemědělských strojů:                                                            30

65-51-H/01   Kuchař-číšník                                                                                        30

23-51-E/01 Strojírenské práce                                                                                   12

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce                                          12

69-54-E/01 Provozní služby                                                                                       12

Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

64-41-L/51 Podnikání  – denní a dálková forma                                                     30

V Boru dne 29.01.2021

Mgr. Zdeňka Valečková

ředitelka

Střední škola, Bor, Plzeňská 231


Pro absolventy základních škol nabízíme tříleté učební obory, ukončené závěrečnou zkouškou. Absolventi získají střední vzdělání s výučním listem a mohou pokračovat v nástavbovém studiu, jež je zakončeno maturitní zkouškou.

Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik - 23-68-H/01

Díky praktickému zaměření oboru mohou naši absoloventi pracovat ve ve firmách českých i zahraničních na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích:

 • kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel, osobních a nákladních automobilů, přívěsů, návěsů, nebo motocykl
 • uplatnění se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod.
 • uplatnění při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení
 • uplatnění při obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.
 • uplatnit jako svářeči a řidiči.

Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

 1. Řidičské oprávnění skupiny: B, C.
 2. Svářečský průkaz svařování v ochranné atmosféře CO2 - ZK 135 – W01 (s možností získání Evropské zkoušky)
 3. Základní kurz obsluhy vysokozdvižných zařízení
 4. Základní kurz vazačů – vázání břemen všemi druhy vázacích prostředků


Celková hodnota benefitů, které škola žákům v tomto učebním oboru poskytuje, přesahuje 50 000 Kč. Tyto benefity žákům zůstávají i po ukončení studia.


Opravář zemědělských strojů - 41-55-H/01

Opět díky praktickému zaměření oboru mohou žáci konat stáže ve smluvních pracovištích SŠ Bor – ve firmách českých i zahraničních a díky získaným odborným kompetencím mohou pracovat na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích:

 • oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů - provádění oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení, včetně diagnostiky těchto zařízení
 • tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika
 • v případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění
 • samozřejmě se mohou uplatnit jako svářeči a řidiči.


Veškeré výše uvedené je postaveno na precizní práci pedagogů, kteří se sami neustále vzdělávají a na neustálé modernizaci dílen odborného výcviku i pořizování nových technologií.

Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

 1. Řidičské oprávnění skupiny: B, C, T
 2. Svářečský průkaz svařování v ochranné atmosféře CO2 - ZK 135 – W01 + svařování plamenem a řezání kyslíkem ZK 311 - W01 (s možností získání Evropské zkoušky)
 3. Základní kurz obsluhy vysokozdvižných zařízení
 4. Základní kurz vazačů – vázání břemen všemi druhy vázacích prostředk


Celková hodnota benefitů, které škola žákům v tomto učebním oboru poskytuje, přesahuje 70 000 Kč. Tyto benefity žákům zůstávají i po ukončení studia.


Kuchař - číšník - 65-51-H/01

Odborný výcvik probíhá v moderním kuchařském prostředí, vybaveným špičkovými stroji, které práci kuchařům, cukrářům, pekařům usnadňují – zajišťujeme tak kvalitní praxi, která je rozdělena na 5 úseků: teplá kuchyně, studená kuchyně, cukrárna, pekárna a bar-restaurace, takže až po ukončení studia se může náš absolvent rozhodnout, ve které oblasti chce pracovat.
Díky získaným odborným kompetencím mohou naši absolventi pracovat na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích, nejen v ČR, ale i v cizině, protože budou schopni komunikovat s hostem ve dvou cizích jazycích:

 • absolvent se uplatní při výkonu povolání zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech
 • po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství
 • uplatní se při zajišťování provozu výrobních a odbytových středisek, při využívání technologických zařízení, organizování potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vedení příslušné dokumentace provozovny.


Veškeré výše uvedené je postaveno na precizní práci pedagogů, kteří se sami neustále vzdělávají a na neustálé modernizaci dílen odborného výcviku i pořizování nových technologií.
Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

 

 1. Základní barmanský kurz a Barmanský kurz pro pokročilé
 2. Základní kurz cukrářské výroby + Základní kurz pekařství a výroby jemného pečiva
 3. Získání řidičského oprávnění skupiny B za zvýhodněnou cenu pro žáky školy


Celková hodnota benefitů, které škola žákům v tomto učebním oboru poskytuje, přesahuje 20 000 Kč. Tyto benefity žákům zůstávají i po ukončení studia.

 


Od 1. 9. 2010 nabízí SŠ Bor nástavbové studium pro absolventy 3-letých učebních oborů SOU ve studijním oboru:

64-41-L/51 Podnikání - denní forma, délka studia 2 roky

64-41-L/51 Podnikání - dálková forma, délka studia 3 roky

Popis uplatnění absolventa v praxi a odborné kompetence absolventa:

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy bude kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie. Důraz bude kladen na zvládnutí komunikace, ústní, písemné a elektronické s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. 

Termíny podání přihlášky: 

Přijímací řízení - ZMĚNA  TERMÍNU - DŮLEŽITÉ

Vážení rodiče,

 

dovoluji si Vás upozornit, že na základě 

Platného opatření obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č.j. MSMT-4337/2021 a č.j. MSMT-4337/2021-6) je posunut termín ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ z dubnového termínu na 19.května 2021. V uvedené datum budou pod Vám zaslanými čísly zveřejněny výsledky přijímacího řízení na těchto místech:

1. Úřední deska Střední školy, Bor, Plzeňská 231 - ve vchodu do školy.

2.Webové stránky školy.

 

Děkuji Vám za pochopení a budeme se na naše budoucí žáky a spolupráci s Vámi těšit ve školním roce 2021/2022.

 

Mgr. Zdeňka Valečková

ředitelka školy

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 27. 1. 2022
mírné sněžení 3 °C 0 °C
pátek 28. 1. mírné sněžení 2/0 °C
sobota 29. 1. slabý déšť 2/-2 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Následující
Předchozí