Menu
Střední škola Bor

Nabídka vzdělání

Kritéria přijímacího řízení

První kolo

Učební obory – Přijímací zkouška SE NEKONÁ a kritéria pro přijetí do všech učebních oborů jsou shodná:

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.

 2. Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání – celkový výsledný průměr na vysvědčení za poslední dva ročníky základního vzdělávání (školní rok 2020/2021, 2021/2022).

 3. K přihlášce je nutno doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru, v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

 4. Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity stanovené pro příslušný školní rok.

Nástavbové studium Podnikání

Do oboru nástavbového studia 64-41-L/51 Podnikání budou žáci přijímáni na základě:

 1.  Průměrného prospěchu za II. pololetí 2. ročníku učebního oboru a I. pololetí 3. ročníku učebního oboru.

 2. Klasifikace z českého jazyka a literatury a matematiky ve II. pololetí 2. ročníku učebního oboru a I. pololetí 3. ročníku učebního oboru.

 3. Výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.

Na celkovém hodnocení uchazeče se výsledek jednotné přijímací zkoušky podílí 60 %. 

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity stanovené pro příslušný školní rok.

Podmínkou přijetí je vyučení v příslušném oboru.

Předloží-li žák pro přijímací řízení vysvědčení ze školního roku 2019/2020, bude se započítávat duplicitně hodnocení za první pololetí tohoto školního roku. Toto se týká přijímacího řízení do všech oborů vzdělání.

V Boru dne 31.01.2022

Mgr. Zdeňka Valečková

Podmínky přijetí

Termín odevzdání přihlášek pro obory vzdělání s výučním listem, pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro nástavbové studium je do 1. března 2022 (včetně).

Přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s výučním listem se NEKONAJÍ.

Termíny přijímací zkoušky Podnikání

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro nástavbový obor Podnikání konají formou jednotné zkoušky v tyto termíny:

Termíny přijímací zkoušky Podnikání

TYP OBORU VZDĚLÁNÍ

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

2. ŘÁDNÝ TERMÍN 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ

TERMÍN 

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia

12. dubna 2022

13. dubna 2022

10. května 2022 

11. května 2022 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

V dalších kolech přijímacího řízení se jednotné zkoušky NEKONAJÍ.

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete na adrese: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska.

Termín přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem je 22. dubna 2022.

Termín přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou – nástavbové studium je nejdéle 2. května 2022.

 

ROZHODNUTÍ o přijetí ke vzdělání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem jejich umístění (viz dopis o přidělení registračního čísla z března 2022).

Tento seznam bude vyvěšen na úřední desce školy a na webových stránkách školy:

 • pro obory s výučním listem dne 22. dubna 2022 

 • pro nástavbové studium nejpozději 2.května 2022. 

Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí poštou.

 

V Boru dne 31.01.2022

Mgr. Zdeňka Valečková

a

Pro absolventy základních škol nabízíme tříleté učební obory, ukončené závěrečnou zkouškou. Absolventi získají střední vzdělání s výučním listem a mohou pokračovat v nástavbovém studiu, jež je zakončeno maturitní zkouškou.

Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik - 23-68-H/01

Díky praktickému zaměření oboru mohou naši absoloventi pracovat ve ve firmách českých i zahraničních na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích:

 • kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel, osobních a nákladních automobilů, přívěsů, návěsů, nebo motocykl
 • uplatnění se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod.
 • uplatnění při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení
 • uplatnění při obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.
 • uplatnit jako svářeči a řidiči.

Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

 1. Řidičské oprávnění skupiny: B, C.
 2. Svářečský průkaz svařování v ochranné atmosféře CO2 - ZK 135 – W01 (s možností získání Evropské zkoušky)
 3. Základní kurz obsluhy vysokozdvižných zařízení
 4. Základní kurz vazačů – vázání břemen všemi druhy vázacích prostředků


Celková hodnota benefitů, které škola žákům v tomto učebním oboru poskytuje, přesahuje 50 000 Kč. Tyto benefity žákům zůstávají i po ukončení studia.


Opravář zemědělských strojů - 41-55-H/01

Opět díky praktickému zaměření oboru mohou žáci konat stáže ve smluvních pracovištích SŠ Bor – ve firmách českých i zahraničních a díky získaným odborným kompetencím mohou pracovat na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích:

 • oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů - provádění oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení, včetně diagnostiky těchto zařízení
 • tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika
 • v případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění
 • samozřejmě se mohou uplatnit jako svářeči a řidiči.


Veškeré výše uvedené je postaveno na precizní práci pedagogů, kteří se sami neustále vzdělávají a na neustálé modernizaci dílen odborného výcviku i pořizování nových technologií.

Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

 1. Řidičské oprávnění skupiny: B, C, T
 2. Svářečský průkaz svařování v ochranné atmosféře CO2 - ZK 135 – W01 + svařování plamenem a řezání kyslíkem ZK 311 - W01 (s možností získání Evropské zkoušky)
 3. Základní kurz obsluhy vysokozdvižných zařízení
 4. Základní kurz vazačů – vázání břemen všemi druhy vázacích prostředk


Celková hodnota benefitů, které škola žákům v tomto učebním oboru poskytuje, přesahuje 70 000 Kč. Tyto benefity žákům zůstávají i po ukončení studia.


Kuchař - číšník - 65-51-H/01

Odborný výcvik probíhá v moderním kuchařském prostředí, vybaveným špičkovými stroji, které práci kuchařům, cukrářům, pekařům usnadňují – zajišťujeme tak kvalitní praxi, která je rozdělena na 5 úseků: teplá kuchyně, studená kuchyně, cukrárna, pekárna a bar-restaurace, takže až po ukončení studia se může náš absolvent rozhodnout, ve které oblasti chce pracovat.
Díky získaným odborným kompetencím mohou naši absolventi pracovat na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích, nejen v ČR, ale i v cizině, protože budou schopni komunikovat s hostem ve dvou cizích jazycích:

 • absolvent se uplatní při výkonu povolání zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech
 • po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství
 • uplatní se při zajišťování provozu výrobních a odbytových středisek, při využívání technologických zařízení, organizování potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vedení příslušné dokumentace provozovny.


Veškeré výše uvedené je postaveno na precizní práci pedagogů, kteří se sami neustále vzdělávají a na neustálé modernizaci dílen odborného výcviku i pořizování nových technologií.
Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

 1. Základní barmanský kurz a Barmanský kurz pro pokročilé
 2. Základní kurz cukrářské výroby + Základní kurz pekařství a výroby jemného pečiva
 3. Získání řidičského oprávnění skupiny B za zvýhodněnou cenu pro žáky školy


Celková hodnota benefitů, které škola žákům v tomto učebním oboru poskytuje, přesahuje 20 000 Kč. Tyto benefity žákům zůstávají i po ukončení studia.

Od 1. 9. 2010 nabízí SŠ Bor nástavbové studium pro absolventy 3-letých učebních oborů SOU ve studijním oboru:

64-41-L/51 Podnikání - denní forma, délka studia 2 roky

64-41-L/51 Podnikání - dálková forma, délka studia 3 roky

Popis uplatnění absolventa v praxi a odborné kompetence absolventa:

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy bude kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie. Důraz bude kladen na zvládnutí komunikace, ústní, písemné a elektronické s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. 

Termíny podání přihlášky: 

Aktuality

Zajímavé informace…

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, úterý 31. 1. 2023
mírné sněžení 1 °C -2 °C
středa 1. 2. mírné sněžení 1/0 °C
čtvrtek 2. 2. sněžení 1/-1 °C
pátek 3. 2. déšť se sněhem 3/-1 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.