Menu
Střední škola Bor

Odborné předměty

Forma zkoušky: závěrečná maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí 

Čas na přípravu: 15 minut 

Zkoušení: 15 minut 

Hranice úspěšnosti: 44% 

Ústní zkouška probíhá formou obhajoby podnikatelského záměru před maturitní komisí. Termín odevzdání podnikatelského záměru je do 30. 4. 2023.

Požadavky na podnikatelský záměr: 

Rozsah minimálně 15 stran A4, písmo Times New Roman vel. 12, řádkování 1,5.

Předepsaný obsah: 

1. Titulní strana 

2. Čestné prohlášení + podpis autora 

3. Obsah 

4. Popis podniku - poslání, vize, krédo, cíle 

5. Vnější analýza PEST 

6. Vnitřní analýza SWOT 

7. Marketingový mix 4P

8. Zahajovací rozpočet (rozpočet potřeby startovního kapitálu) 

9. Kalkulace příjmů a výdajů na 1 rok podnikání 

10. Seznam použitých zdrojů 

vloženo 29. 10. 2022

 

Souhrnná ústní zkouška z předmětů účetnictví, ekonomika, management a marketing. (20 témat)

  • Čas na přípravu: 15 minut 
  • Doba zkoušky: 15 minut

Kritéria hodnocení: k úspěšnému složení zkoušky musí žák správně odpovědět alespoň 40% na každou otázku, tj. na otázku ze všech tří okruhů. Pokud např. zodpoví správně dva okruhy a třetí nezodpoví vůbec, zkoušku nesložil.  

Témata k profilové zkoušce oboru Podnikání z předmětů Ekonomika podniku, Účetnictví, Management a marketing 
ve školním roce 2022/2023

Téma č. 1

EKO: Základní ekonomické pojmy – předmět ekonomie, členění ekonomie, ekonomie vs. ekonomika, základní ekonomické otázky.

UCT: Účetní doklady a knihy – náležitosti účetních dokladů, druhy účetních dokladů. 

MAM: Vysvětlení pojmu management, vznik a vývoj managementu, významní představitelé. 

Téma č. 2

EKO: Trh a tržní systém – definice trhu, tržní subjekty, trh výrobních faktorů, tržní systémy. 

UCT: Aktiva, pasiva, rozvaha – definice, otevírání účtů z rozvahy, podvojnost. 

MAM: Vysvětlení pojmu marketing, vznik a vývojové etapy marketingu. 

Téma č. 3

EKO: Podstata fungování tržní ekonomiky – potřeby, statky, služby, spotřeba, vzácnost, výroba, výrobní faktory, hospodářský proces. 

UCT: Dlouhodobý hmotný majetek – definice, členění, pořizování, oceňování dlouhodobého hmotného majetku. 

MAM: Plánování – obsah a účel plánování, prognózy, vize a plány, členění plánů dle různých hledisek. 

Téma č. 4

EKO: Podnikání – podnik, podnikání, podnikatel, právní formy podnikání.

UCT: Odpisování dlouhodobého majetku – účetní odpisy, daňové odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

MAM: Podnikatelské koncepce, společenská kritika marketingu. 

Téma č. 5

EKO: Obchodní společnosti (v.o.s., s.r.o., a.s.), družstva, státní podniky – druhy, charakteristiky, specifika. 

UCT: Dlouhodobý hmotný majetek – vyřazování, prodej, likvidace. 

MAM: Organizace a organizování – pojem organizace, formální a neformální organizace, organizační útvary, organizační struktury, typy organizací. 

Téma č. 6

EKO: Živnostenské podnikání – založení živnosti, podmínky získání živnostenského oprávnění, druhy živností. 

UCT: Oběžný majetek – charakteristika a členění zásob materiálu a zboží, pořizování zásob, oceňování zásob při pořízení. 

MAM: Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing, segmentace trhu, tržní zacílení a umístění. 

Téma č. 7

EKO: Další formy podnikání (tiché společenství, joint venture, holding, franchising) – druhy, charakteristiky, specifika.

UCT: Oběžný majetek – oceňování zásob při vyskladnění, metoda průměrných cen, metoda FIFO, způsoby účtování zásob, analytická evidence zásob. 

MAM: Personální management – zjištění potřeby zaměstnanců, získávání a výběr zaměstnanců, popis pracovního místa, péče o zaměstnance. 

Téma č. 8

EKO: Pracovněprávní vztahy – vznik a zánik pracovního poměru, pracovní smlouva. 

UCT: Inventarizace, inventura – vysvětlení, postup, inventarizační rozdíly na zásobách materiálu a zboží. 

MAM: Marketingový mix „4P“ a „4C“, rozšířený marketingový mix. 

Téma č. 9

EKO: Pracovněprávní vztahy – práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

UCT: Peněžní prostředky, příjmy a výdaje, pokladna, valutová pokladna, ceniny, bankovní účty. 

MAM: Řízení kolektivu – technické a osobnostní předpoklady pro výkon funkce manažera, úspěšný manažer, řízení kolektivu, motivace zaměstnanců. 

Téma č. 10

EKO: Pracovněprávní vztahy – postavení odborů, kolektivní smlouva, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence, ergonomie. 

UCT: Charakteristika a členění pohledávek a závazků, pohledávky a závazky z obchodního styku, vůči zaměstnancům, vůči finančnímu úřadu, institucím sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. 

MAM: Marketingové prostředí – mikroprostředí, makroprostředí. 

Téma č. 11

EKO: Mzda – právní úprava mzdy a platu, minimální mzda, průměrná mzda a mzdový medián. 

UCT: Charakteristika nákladů a výnosů – druhy nákladů, druhy výnosů, pravidla účtování nákladů a výnosů. 

MAM: Komunikace – umění komunikace, komunikace s médii a prostřednictvím médií, atributy komunikace, formy komunikačních struktur. 

Téma č. 12

EKO: Mzda – složky mzdy, povinné příplatky, výpočet čisté mzdy.

UCT: Výsledek hospodaření, výkaz zisků a ztrát (výsledovka), rozdělení zisku, úhrada ztráty. 

MAM: Marketingové řízení – řízení, plánování, marketingové strategie, SWOT analýza, BCG analýza. 

Téma č. 13

EKO: Systém zdravotního a sociálního pojištění – plátci, sazby, účel, druhy sociálního pojištění.

UCT: Rozvaha – účel, druhy, členění, sestavení rozvahy, pravidla pro sestavování rozvahy. 

MAM: Rozhodování a kontrola – aspekty, prvky rozhodovacího procesu, druhy, fáze a možnosti kontroly. 

Téma č. 14

EKO: Peníze – definice, historie vzniku, vlastnosti, formy, měna, valuty, devizy.

UCT: Zásady účetnictví, účtová osnova, uživatelé účetnictví. 

MAM: Marketingový výzkum a marketingový informační systém – fáze a techniky marketingového výzkumu, dotazník, marketingový informační systém. 

Téma č. 15

EKO: Banky – bankovní soustava, role centrální banky, činnosti komerčních bank. 

UCT: Daňová evidence – právní úprava, subjekty vedoucí daňovou evidenci, forma daňové evidence, základní pravidla, rozdíly oproti účetnictví. 

MAM: Produkt – charakteristika a členění produktů, vrstvy produktu, obal produktu. 

Téma č. 16

EKO: Osobní finance – koncept ochrany majetku, odpovědnosti, příjmu. Financování bydlení, druhy úvěrů. 

UCT: Daňová soustava ČR – účel a členění daní, druhy daní, daň z příjmů FO a PO, daň z přidané hodnoty. 

MAM: Značka produktu, ochranná známka – druhy značek, druhy ochranných známek, registrace, příklady. 

Téma č. 17

EKO: Daňová soustava ČR – druhy daní, daně v EU, poplatky. 

UCT: Účetní závěrka a účetní uzávěrka.

MAM: Cena – charakteristika ceny, cenové strategie, cenové triky a klamavé nabídky. 

Téma č. 18

EKO: Národní hospodářství – struktura národního hospodářství (odvětví a sektory), úloha státu v tržní ekonomice, tržní selhání a nedokonalá konkurence. 

UCT: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – členění, druhy, odpisování. 

MAM: Distribuce – charakteristika distribuce, velkoobchod, maloobchod, maloobchodní mix a obchodnické triky. 

Téma č. 19

EKO: Inflace – definice, příčiny vzniku, druhy, dopady. Deflace a desinflace. 

UCT: Zdroje krytí majetku podniku. 

MAM: Propagace – charakteristika propagace, podpora prodeje, osobní prodej, public relations, přímý marketing, reklama, exteriérová média. 

Téma č. 20

EKO: Nezaměstnanost – definice, způsob výpočtu, druhy, dopady. 

UCT: Zdravotní pojištění, sociální pojištění, mzda. 

MAM: Chování kupujících – vlivy působící na nákupní chování zákazníků, typy zákazníků, typy nákupního chování. 

vloženo 27.10.2023

Forma zkoušky: písemná praktická zkouška 

Čas na vypracování: 300 minut 

Povolené pomůcky: účtová osnova, kalkulátor, psací potřeby 

Kritéria hodnocení: maximální počet získaných bodů - 200 bodů

Hranice úspěšnosti: 44% ( 88 b.)

Klasifikace: 

Klasifikace:

Výborně (1)

200 b – 180 b

Chvalitebně (2)

179 b – 150 b

Dobře (3)

149 b – 110 b

Dostatečně

109 b –   88 b

Neprospěl

  87 b a méně

 

Testované znalosti: 

  • rozvaha (aktiva, pasiva, sestavení rozvahy) 
  • výsledovka 
  • zúčtovací vztahy 
  • dlouhodobý majetek 
  • oběžný majetek 
  • náklady 
  • výnosy 

vloženo 29. 10. 2022

Maturita

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Zajímavé informace…

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
skoro jasno 20 °C 11 °C
pátek 26. 7. skoro jasno 22/9 °C
sobota 27. 7. polojasno 26/13 °C
neděle 28. 7. polojasno 28/13 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.