Přeskočit na obsah
 

  • Vítejte na nových stránkách Střední školy Bor.
  • Jídelníček najdete na pravé straně menu
  • Nabízíme pořádání rautů a firemních večírků v budově odborného výcviku
  • Vítáme nové a pokračující žáky ve školním roce 2018/2019, přejeme všem hodně úspěchů a vytrvalosti v jejich studiu v naší škole.

Úřední deskaHarmonogram maturitních zkoušekHarmonogram maturtních zkoušek najdete zde


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20Výsledky přijímacího řízení najdete zde


Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení najdete zde

Přijímací řízení pro školní rok 2019-20

Všeobecná ustanovení

Přijímací řízení pro obory studia Střední školy, Bor, Plzeňská 231 proběhne v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přihláška ke studiu

Řádně vyplněnou písemnou přihlášku na učební obory a obory nástavbového studia podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (u nezletilých uchazečů je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním) ředitelce školy

(tiskopisy možno získat na www.ssbor.cz nebo v sekretariátu školy).

Podání přihlášek

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení ředitelce školy do 1. března 2019.

Průběh přijímacího řízení

Ředitelka školy do konce ledna 2019 zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory.

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení

Ředitelka školy stanoví kritéria pro každé kolo přijímacího řízení. Pro 1. kolo přijímacího řízení zveřejní kritéria do 31. ledna 2019. Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitelka školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

V přijímacím řízení v nástavbovém studiu - vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka a literatury.

První řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky - 12. dubna 2019, druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky - 16. dubna 2019, první náhradní termín jednotné zkoušky - 10. května 2019, druhý náhradní termín jednotné zkoušky –

11. května 2019.

Do celkového výsledku přijímacího řízení bude dále započítáno hodnocení prospěchu v předchozím vzdělávání. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží

k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka školy podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení nejpozději do 2. května 2019 stanoví pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na úřední desce školy. Nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů ředitelka doručí rozhodnutí

o nepřijetí. Ředitelka školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního až posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

U oborů školy, kde se jednotná zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem ), zveřejní ředitelka školy seznam přijatých uchazečů (v anonymizované podobě – pod přiděleným číslem, které obdrží uchazeč předem dopisem) a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu 27. dubna 2019.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole, Bor, Plzeňská 231, potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce Střední školy, Bor, Plzeňská 231, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel/ka příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce § 60g odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pro další kola přijímacího řízení vydává ředitelka Střední školy, Bor, Plzeňská 231, na žádost uchazeče tiskopis přihlášky.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitelka školy. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy Krajskému úřadu Plzeňského kraje, OŠMS do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Ředitelka školy poskytne KÚ spolu s odvoláním a správním spisem i kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupovala při přijímacím řízení, popř. další dokumenty důležité pro rozhodnutí o odvolání.

V Boru dne 31. 1. 2019

Mgr. Zdeňka Valečková

ředitelka

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Ředitelka školy dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje na úřední desce a na www stránkách školy (www.ssbor.cz) předpokládané počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020.

Počty přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Učební obory (obory vzdělání s výučním listem)

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP – Automechanik) 12

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP – Řidič/ka NA) 12

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 30

65-51-H/01 Kuchař-číšník 30

Kritéria:

1. Absolvování povinné školní docházky.

2. Souhlas lékaře se studiem zvoleného učebního oboru (součást přihlášky ke studiu). Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělání upravuje nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním,

středním a vyšším odborném vzdělávání v.z.p.p.

3. Při větším počtu uchazečů, přesahujícím kapacitu učebního oboru , bude rozhodovat pořadí na základě průměru všech známek z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Z těchto tří průměrů se vypočte jeden konečný průměr. Za tento konečný průměr lze získat maximálně 200 bodů (průměr 1,00), za každou setinu nad průměr 1,00 se odečte 1 bod. Př. průměr ½ 8. ročníku – 1,50; průměr konec 8. ročníku - 1,75; průměr ½

9. ročníku – 1,80; konečný průměr = 1,68; tzn. 132 bodů (200-68*1). Pozn. horší konečný průměr než 3,00 = 0 bodů.

Bude přihlíženo k hodnocení ze základní školy a ke známce z chování.

4. V odůvodněných případech může být na základě zkušeností doporučen jiný než požadovaný učební obor.

Na jednotlivé obory bude celkem přijat maximální počet uchazečů

Nástavbové studium:

Počty přijímaných žáků do 1. ročníků

Podnikání (64-41-L/51) – denní forma 30

1. Uchazeči budou přijati na základě pořadí, které se určí:

a. Podle výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky a její aplikace (časový limit 70 minut) max. 50 bodů.

b. Podle výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury ( časový limit 60 minut) max. 50 bodů.

c. Podle průměru známek (známky doloženy potvrzením školy na přihlášce nebo ověřenými kopiemi originálu vysvědčení) , rozhodující jsou průměry ze všech známek na výročním vysvědčení z 1. a 2. ročníku SOU a na pololetním vysvědčení z 3. ročníku SOU. Z těchto tří průměrů se vypočte jeden konečný průměr. Za tento konečný průměr lze maximálně získat 200 bodů (průměr 1,00), za každou setinu nad průměr 1,00 se odečte 1 bod.

Př. průměr výroční vysvědčení 1. ročník – 1,50; průměr výroční vysvědčení 2. ročník - 1,75; průměr pololetní vysvědčení 3. ročník – 1,80; konečný průměr = 1,68, tzn. 132 bodů (200-68*1).

Pozn. horší konečný průměr než 3,00 = 0 bodů.

d. Podle dosažených výsledků v českém jazyce, cizím jazyce a matematice na výročních vysvědčeních z 1. a 2. ročníku SOU a na pololetním vysvědčení z 3. ročníku SOU.

Český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika

Ohodnocení za prospěch z profilových předmětů

Známka

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Matematika

1

7

7

7

2

4

4

4

3

1

1

1

4

0

0

0

e. Podle dosažených bodů za výsledky v soutěžích, zájmové činnosti (nutno doložit originály nebo ověřené kopie diplomů).

Účast a umístění v soutěžích, olympiádách

umístění

okresní kolo

krajské kolo

celostátní

1.

6

12

19

2.

4

9

15

3.

1

6

11

Pozn. v každém kole se počítá u jednoho žáka pouze jedno nejvyšší umístění.

f. Úspěšné ukončení příslušného učebního oboru (výuční list se předkládá do 31. 8. 2019).

Celkový počet bodů = a + b + c + d + e.

Uchazeči se řadí vzestupně podle váženého součtu počtu bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích; váhy jednotlivých kritérií jsou: 62,5% jednotné písemné testy z ČJL a MAT, 37,5% hodnocení prospěchu, dosažené výsledky v profilových předmětech a dosažení výsledků v soutěžích, zájmové činnosti.

2. Na jednotlivé obory bude celkem přijat maximální počet uchazečů.

3. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepšími výsledky v předmětech český jazyk a matematika.

4. Na přihlášce u oboru podnikání nemusí být potvrzení od lékaře .
Svobodný přístup k informacím

Zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím


Poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací

Organizační členění dle zákona č.106/1999 Sb.


Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 zde
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 zde
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 zde
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 zde


Zpráva ČŠI zde

Školní řád

ke stažení zdeVýroční zprávy


Výroční zpráva za rok 2017/2018 zde

Výroční zpráva za rok 2016/2017 zde

Výroční zpráva za rok 2015/2016 zde

Výroční zpráva za rok 2014/2015 zde

Výroční zpráva za rok 2013/2014 zde

Výroční zpráva za rok 2012/2013 zde

Výroční zpráva za rok 2011/2012 zde

Výroční zpráva za rok 2010/2011 zde

Výroční zpráva za rok 2009/2010 zde


Školská rada


Školská rada 2017-2020
Složení:

Zdeňka Křižková - předsedkyně
Ing. Petr Myslivec - místopředseda
Mgr. Kristýna Irchová - členka


Minimální preventivní program


Kalendář akcí


Rozpis třídních schůzek

 
 

Copyright © Střední škola Bor
Všechna práva vyhrazena
Developed by HošekNET