Přeskočit na obsah
 

 • Vítejte na nových stránkách Střední školy Bor.
 • Jídelníček najdete na pravé straně menu
 • Nabízíme pořádání rautů a firemních večírků v budově odborného výcviku
 • Vítáme nové a pokračující žáky ve školním roce 2018/2019, přejeme všem hodně úspěchů a vytrvalosti v jejich studiu v naší škole.

Projekty

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji


Škola je partnerem s finančním příspěvkem projektu.
 • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

 • Rozpočet projektu: 4.208.948,- Kč

 • Období realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

 • Hlavním cílem projektu je komplexně podpořit rozvoj odborného vzdělávání na středních školách PK, zejména s důrazem na technické a řemeslné obory.

  Stěžejním cílem je rozvíjet odborné kompetence pedagogických pracovníků tak, aby pomocí vhodných metod, pomůcek a prostředků vzbudili zájem žáků od MŠ, přes ZŠ po SŠ o technické a řemeslné vzdělávání.

  MŠ – vhodným způsobem aktivizovat a propojit navzájem logické uvažování spojené s technickou představivostí a manuální zručností již od raného věku.

  ZŠ – pomocí vhodných prostředků rozvíjet již získané dovednosti z MŠ a prohlubovat je využíváním náročnějších technických i netechnických pomůcek. Zařazením čtenářské a matematické gramotnosti vzbudit v žácích nenásilným způsobem potřebu porozumět souvislostem ve čteném textu a rozvíjet logické uvažování s využitím v odborné praxi i v řešení obecných životních situací.

  SŠ – zatraktivněním výuky a aktivní spoluprací se zaměstnavateli přiblížit vzdělávání v SŠ Bor aktuálnímu trhu práce, a tím zaujmout nejen žáky SŠ ohrožené předčasným ukončením vzdělávání, ale zároveň motivovat všechny žáky SŠ Bor k profesní odbornosti a sebeúctě budoucího řemeslného odborníka kvalitně uplatnitelného na trhu práce.

  Kroužky pořádané SŠ Bor v rámci realizace projektu:

 • Kroužky pro děti z mateřských škol

 • Kroužek „Malý stavebník“. V tomto kroužku si děti MŠ hravou a nenásilnou formou budou rozvíjet senzomotorické schopnosti a dovednosti. Moderní technologie v předškolním věku podporují přirozený rozvoj paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace pozornosti a správného rozhodování, vzájemné spolupráce a tolerance, komunikační dovednosti a naslouchání.

 • Kroužky pro žáky ze základních škol

 • Kroužek „RC automobily pro ZŠ“ – žáci při práci v kroužku poznají konstrukci a stavbu automobilu pomocí profesionálních RC modelů. Naučí se automobily udržovat, opravovat, nastavovat podvozky a hlavně je co nejlépe ovládat při praktických jízdách a soutěžích.

  Kroužek „3D + CNC obrábění pro ZŠ“ (návrh a realizace výrobků 3D tiskárnou a CNC frézkou) – žáci se v kroužku prostřednictvím 3D tiskáren a CNC frézek seznámí s nejnovějšími technologiemi používanými ve výrobě. Pomocí těchto zařízení budou prakticky vytvářet různé modelové výrobky, na které si připraví (vytvoří) příslušný program a dle něj je následně vyhotoví.

  Kroužek Kovo – žáci ZŠ budou vyrábět svícny a krbové nářadí z připravených polotovarů, pomocí raznic si budou vyrábět různé kovové doplňky a ozdoby.

  Kroužek Gastro – žáci se seznámí atraktivní formou s výrobou základních cukrářských výrobků, zdobení dortů a zákusků ruční formou (podpora řemeslné zručnosti), při přípravě pokrmů cizích národních kuchyní získají zkušenosti a přehled o stravování ve světě. Zároveň si též podpoří svoji zručnost a dovednost při výrobě pokrmů studené kuchyně. Nedílnou součástí kroužku bude také seznámení s technikou při stolničení – prostírání slavnostních tabulí, skládání ubrousků apod.

  Kroužek Matematiky - V matematickém kroužku budeme vhodným způsobem rozvíjet vzbuzení zájmu o matematiku (rozvoj vnitřní motivace, porozumění procházeným jevům, umožnění radosti z osobních objevů). Podpoříme intelektuální rozvoj žáků (komunikace matematiky ústně i písemně, spolupráce ve skupině, analýza problémových situací, opravování si chyb). Vhodnou organizací matematického kroužku chceme docílit, aby matematika byla pro žáky atraktivnější a motivující.

  Kroužek „Čtenářský klub“ - Ve /čtenářských dílnách/ bude vhodným způsobem posilováno čtení s porozuměním a žáci budou motivováni ke vzbuzení zájmu o čtení. Dílny budou doplněny třemi dvoudenními motivačními exkurzemi – projektovými dny: 1) Šumava (čtenářská dílna – „Po stopách šumavských spisovatelů“), 2) Plasy (čtenářská dílna – klášter Plasy (knihovna)), 3) Karlovy Vary (klášter Teplá – knihovna).

  Kroužky pro žáky SŠ Bor

  Kroužek „RC automobily pro SŠ“ – žáci při práci v kroužku poznají konstrukci a stavbu automobilu pomocí profesionálních RC modelů. Naučí se automobily udržovat, opravovat, nastavovat podvozky a hlavně je co nejlépe ovládat při praktických jízdách a soutěžích.

  Kroužek „3D + CNC obrábění pro SŠ“ (návrh a realizace výrobků 3D tiskárnou a CNC frézkou) – žáci se v kroužku prostřednictvím 3D tiskáren a CNC frézek seznámí s nejnovějšími technologiemi používanými ve výrobě. Pomocí těchto zařízení budou prakticky vytvářet různé modelové výrobky, na které si připraví (vytvoří) příslušný program a dle něj je následně vyhotoví.

  Kroužek Matematiky - V matematickém kroužku budeme vhodným způsobem rozvíjet vzbuzení zájmu o matematiku (rozvoj vnitřní motivace, porozumění procházeným jevům, umožnění radosti z osobních objevů). Podpoříme intelektuální rozvoj žáků (komunikace matematiky ústně i písemně, spolupráce ve skupině, analýza problémových situací, opravování si chyb). Vhodnou organizací matematického kroužku chceme docílit, aby matematika byla pro žáky atraktivnější a motivující.

  Kroužek „Čtenářský klub“ - Ve /čtenářských dílnách/ bude vhodným způsobem posilováno čtení s porozuměním a žáci budou motivováni ke vzbuzení zájmu o čtení. Dílny budou doplněny třemi dvoudenními motivačními exkurzemi – projektovými dny: 1) Šumava (čtenářská dílna – „Po stopách šumavských spisovatelů“), 2) Plasy (čtenářská dílna – klášter Plasy (knihovna)), 3) Karlovy Vary (klášter Teplá – knihovna).

  Zapojení školy do projektu OP VVV

  Střední škola Bor je zapojena do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který vytváří podmínky pro efektivní strategické řízení a plánování ve školách a v územích s akcentem na pedagogické vedení (leadership). Bude vytvořen a ověřen systém intenzivní podpory škol směřující k podpoře kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti strategického managementu vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání. Projekt prohlubuje spolupráci mezi vedením škol, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky při tvorbě místního akčního plánu, příjemcům IPo MAP poskytuje metodickou a koordinační podporu.

  Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 193 308 251,88 Kč.

  Název projektu: Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
  • Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Prioritní osa: PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
  • Výzva: Výzva 02_15_001 pro individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum vývoj, a vzdělávání
  • Typ projektu: Individuální projekt systémový
  • Doba realizace: 1. 3. 2016–30. 11. 2021
  • Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
  • Cíl: Zlepšit strategické řízení a plánování ve školách a v územích prostřednictvím rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců IPo pro tvorbu MAP.

  Škola spolupracuje v rámci KA 02 – Individuální pomoc. V této KA se vytváří model systému intenzivní podpory školám s cílem podpořit zvýšení efektivity škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení. Systém se pilotuje v 80 školách, které jsou identifikovány jako školy s potenciálem rozvoje v dané oblasti. Podpora vede k vytvoření plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve spolupráci pedagogických pracovníků a místních aktérů vzdělávací politiky. Vybrané školy se oslovují s nabídkou zapojení do projektu ve třech časových vlnách z důvodů časové náročnosti hodnocení a výběru škol dle kritérií Kvalitní škola ČŠI. Délka podpory jedné koly je minimálně. 12 měsíců.


  Škola nás baví II

  Kvalifikovaný mladý odborník, aneb vyšším stupněm modernizace odborného výcviku k lepšímu uplatnění

  Projekt s názvem: Kvalifikovaný mladý odborník, aneb vyšším stupněm modernizace odborného výcviku k lepšímu uplatnění
  Prioritní osa: 14.2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
  Oblast podpory:14.2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyšších odborného školství
  Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03184
  Více o projektu naleznete zde


  Tento projekt s názvem Kvalifikovaný mladý odborník, aneb vyšším stupněm modernizace odborného výcviku k lepšímu uplatnění CZ.1.14/2.4.00/34.03184 je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj:
  Prioritní osa: 14.2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí Oblast podpory: 14.2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství


  Hlavním cílem projektu je modernizace učeben odborného výcviku pro obory Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů novým technickým vybavením a pořízením zemědělského stroje, tzn. traktoru vč. přívěsu. Cílem projektu je také podpora oboru Kuchař- číšník. SŠ Bor od nového školního roku 2015/2016 zahájila výuku tohoto oboru rozšířenou o základy cukrářské a jemné pekařské výroby, proto bylo jejím cílem i cílem projektu pořídit zařízení pro cukrářskou a pekařskou výrobu do nově připravované učebny.
  Specifickým cílem projektu je vytvoření takových podmínek v odborných pracovištích SŠ Bor, které povedou k vyšší efektivitě výuky, k motivaci žáků k setrvání ve studiu podpořených učebních oborů, k rozvoji jejich informační gramotnosti, ke zvýšení kvalifikace učitelů odborného výcviku a k podpoře jejich práce v rámci praktické výuky odborných předmětů.
  Projekt má také za cíl uspokojit poptávku místních firem po kvalifikovaných absolventech učebních oborů.
  Projekt má bezprostřední vazbu a společně vytváří synergii s projektem Modernizace výuky odborného výcviku (CZ.1.14/2.4.00/19.02590), který byl financován z ROP NUTS II JZ, OP: 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství v roce 2012/2013. Projektem došlo k modernizaci svářečské učebny a pořízení nového vybavení.
  Modernizací technického vybavení došlo k propojení teoretické výuky a odborného výcviku a k přiblížení co nejvíce reálných podmínkám. Snahou školy je v tomto směru pokračovat a modernizovat odborná pracoviště a výukové pomůcky tak, aby žáci byli co nejlépe připraveni na reálné prostředí na trhu práce.

  Projekt má také bezprostřední vazbu a společně vytváří synergii s projektem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji (CZ.1.07/1.1.00/44.0002), který byl podpořený z OPVK, a ve kterém působila SŠ Bor jako partner s finančním příspěvkem. Projekt probíhal od 01. 09. 2013 a byl ukončený 30. 06. 2015. Díky projektu žáci získali výukové pomůcky do odborných praktických učeben, např. sloupové vrtačky, stolní vrtačky, dvoukotoučové brusky, hydraulický zvedák, svěrák, univerzální soustruh se základním příslušenstvím, svislá frézka, atd. Dochází tak díky výše popsanému k aktuální modernizaci praktických učeben a odborných pracovišť a podpoře praktických kompetencí žáků při manipulaci s moderním přístrojovým vybavením.


  SŠ Bor se nezaměřuje pouze na technické obory, ale je v jejím zájmu také rozvíjet gastronomický obor Kuchař - číšník a potažmo podporovat rozvoj a reagovat na vývoj gastronomických služeb a cestovního ruchu v regionu. Díky tomuto zaměření lze říci, že projekt má také vazbu na realizovaný projekt Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji (CZ.1.07/3.2.02/04.0045), který byl podpořený z OP VK, a ve kterém SŠ Bor působila jako partner s finančním příspěvkem. Škola díky tomuto projektu získala nové výukové pomůcky a zkušenosti, které přispějí k rozvoji tohoto oboru a které jsou vhodným doplněním nové odborné učebny vybavené z projektu CZ.1.14/2.4.00/34.03184 moderními stroji a přístroji pro výuku výroby cukrářských a pekařských výrobků.


  Škola nás baví

  Tímto projektem chceme:


  vylepšit vybavenost naší školy modernějšími počítačovými technologiemi
  vytvořit nové interaktivní výukové materiály
  využívat moderní technologie ve výuce s cílem zvýšit atraktivitu jednotlivých předmětů u žáků a podpořit aktivitu žáků při výuce
  zvýšit informační, komunikační a čtenářskou gramotnost žáků naší školy.

  Více o projektu naleznete zde: Informace k projektu.  Plošina pro bezbariérový přístup

  SŠ Bor z nadace ČEZ Oranžové schody dostala finanční částku na výstavbu plošiny pro bezbariérový přístup do prostoru odborného výcviku - školní jídelna. Plošina je v provozu od podzimu 2011.  Modernizace odborného výcviku

  Projekt s názvem: Modernizace výuky odborného výcviku
  Prioritní osa: 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
  Oblast podpory: 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyšších odborného školství
  Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02590
  Více o projektu naleznete zde  Název projektu: Modernizace odborných učeben a výuky řízení vozide
  Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
  Oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
  Registrační číslo projektu: CZ.1.14./2.4.00/34.03205
  Realizace: od 16.2.2015 do 15.7.2015  MAS ČESKÝ LES - PARTNER PROJEKTU S FINANČNÍ ÚČASTÍ


  Název projektu: Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji
  Název operačního programu:              OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Název prioritní osy:                            Další vzdělávání
  Název oblasti podpory:                       Podpora nabídky dalšího vzdělávání
  Název výzvy:                                     Plzeňský kraj - Výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 3.2
  Schválený rozpočet projektu:               3.720.783,67 Kč (z toho 85 % je financováno z ESF a 15 % ze SR ČR)
  Více informací k projektu najdete zde


  ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTU UNIV 2 KRAJE

  Škola je zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE, více informací na www.nuov.cz/univ2k

  ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU UNIV 3


  Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

  Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.


  Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.>

  1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č.179/2006 Sb.

  2.rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

  3. modernizovat proces akreditací

  4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.


  Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.


  Více na www.univ.cz.

     Škola je partnerem s finančním příspěvkem projektu

  „PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI“

  Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0002


  Střední odborná škola Bor se ve výuce zaměřuje na vzdělávání v technických oborech, konkrétně opravy zemědělských strojů a autoopravárenství. V okrese Tachov a okolí se jedná o jediného poskytovatele vzdělávání v těchto oborech. Projekt je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti technického vzdělávání, které žáci budou moci uplatnit v praxi. Má-li být zvýšena konkurenceschopnost současných i potenciálních žáků školy, je potřeba odborné učebny vybavit odpovídající technikou. Důležitá pro školu b ude také navázání spolupráce se základními školami v okolí, které přinese zvýšení zájmu žáků ZŠ o uvedené obory technického vzdělávání. Realizace projektu umožní zvýšit úroveň výuky technických oborů ve škole a umožní žákům ZŠ seznámit se s technickými obory vzdělávání.

  Projekt přinese zvýšení kompetencí žáků školy prostřednictvím kvalitní praktické výuky technického oborů vzdělávání. SŠ Bor nabízí vzdělávání v oborech opravář zemědělských strojů a mechanik opravář motorových vozidel. Součástí vzdělávání v uvedených oborech jsou základy zámečnických a soustružnických prací, práce s diagnostickými přístroji, opravy elektrického příslušenství motorových vozidel, seznámení s elektronickými prvky motorových vozidel. Škola v této oblasti nemá odpovídající moderní vybavení, které by žákům umožnilo seznámit se se současnými moderními postupy v těchto oborech. Díky novému vybavení a zařízení bude zefektivněna výuka, zmodernizované prostory přilákají zájemce o studium, žáci se budou připravovat v podmínkách odpovídajících skutečné výrobní praxi. Projekt v řadě aktivit podporuje rozvoj komunity pedagogů Plzeňského kraje, ať již spoluprací s kolegy ze středních nebo základních škol. Intenzifikace komunikace mezi školami umožní přenos školního i osobnostního portfolia. Modernizace učeben vychází ze současných potřeb a nároků kladených na výuku odborných předmětů, kdy je cílem větší podíl praktické a názorné výuky oproti pouhé výuce teoretické, a také získání praktických kompetencí při manipulaci s moderním přístrojovým vybavením.

  Rozpočet projektu: 5.481.665,93 Kč

  období realizace projektu: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015  Škola byla zapojena do projektu:
  Leonardo da Vinci - Mobility VETPRO

  Název projektu:
  Profesní rozvoj učitelů – služby volného času a animace v cestovním ruchu

  Popis projektu:

  Cílem projektů je přenos zkušeností, zdokonalení a aktualizace kvalifikací a/nebo inovačních metod a postupů v odborném vzdělávání a přípravě. Projekty mohou být zaměřeny rovněž na oblast odborného jazykového vzdělávání.
  Hlavním úkolem projektu bylo seznámení nás účastníků s animačními programy v hotelových resortech v Itálii.
  Program mobility byl zaměřen na poznání různých volnočasových aktivit připravovaných animátory pro klienty hostitelské organizace. Program probíhal za běžného provozu přijímající organizace.
  Aktivity ve volném čase souvisely s náplní našeho projektu - stínování animačních činností s ohledem na potřeby a přání hotelových hostů. Mezi nejvíce využívané animace patřily: bazén pro dospělé i děti (sladkovodní), 6 tenisových kurtů - z toho 2 víceúčelové (noční osvětlení za poplatek), basketbal, bowling, ping pong, vodní sporty na pláži: půjčovna loděk, šlapadel, gumových člunů, windsurfing, katamaránů, kánoí, jízda na banánu, kurzy potápění, kolektivní kurzy tenisu, lukostřelba, gymnastika, aqua aerobik, aerobik, windsurfing, plachtění, taneční večery, piano bar, kabaret a divadelní představení.

   

     Škola je zapojena do projektu KANTOR IDEÁL – Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky

  registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023

  Projekt řeší průběžnou podporu pedagogů při integraci ICT do výuky formou mentorování a koučování pedagogů. Cílem projektu je vzdělávání pedagogů zaměřené na zvýšení kompetencí pro práci s technologiemi, které již škola vlastní, a dále na vytvoření nových kompetencí pro práci s novými technologiemi, které využívají dotykové zařízení. Do projektu se zapojilo 19 pedagogů školy.  Uzavřená smlouva s dodavatelem ke stažení zde
   
   

  Copyright © Střední škola Bor
  Všechna práva vyhrazena
  Developed by HošekNET