Přeskočit na obsah
 

  • Vítejte na nových stránkách Střední školy Bor.
  • Jídelníček najdete na pravé straně menu
  • Nabízíme pořádání rautů a firemních večírků v budově odborného výcviku
  • Vítáme nové a pokračující žáky ve školním roce 2016/2017, přejeme všem hodně úspěchů a vytrvalosti v jejich studiu v naší škole.
  • Střední škola, Bor, Plzeňská 231 zve zájemce o studium na den otevřených dveří, který se koná: 24. 11. 2016 od 7:30 do 14:00 hodin
  • Pro uchazeče

Nabídka vzdělání

Přijímací řízení


Přihlášky je nutno podat nejpozději do 1. března 2017

Termín 1. kola přijímacího řízení pro všechny obory vzdělávání je stanoven na pátek 21. dubna 2017.Přihláška k dennímu studiu ke stažení zde


Přihláška k nástavbovému studiu ke stažení zde

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do níže uvedených oborů vzdělání:


1. Přijímací řízení s jednotnou přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky pro obor:

64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium - denní forma studia (viz rozpis řádných a náhradních termínů)zde

65-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium - dálková forma studia viz rozpis řádných a náhradních termínů)zde


2. Přijímací zkouška se netýká těchto oborů vzdělání:

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
41-51-E/01 Zemědělské/Opravářské práce
65-51-H/Kuchař – číšník
29-51-H/01 Výrobce potravin
29-51-E/01 Potravinářská výrobaTermín 1. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělávání je stanoven na pátek 21. dubna 2017.


Přihlášky do všech oborů vzdělávání je nutno podat nejpozději do 1. března 2017

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 a informace o průběhu přijímacího řízení zde Maximální počty přijímaných v přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 po jednotlivých oborech vzdělání:

1. Obory středního vzdělání s výučním listem:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP - Automechanik) - 12 uchazeček a uchazečů
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP – Řidič/ka osobních a nákladních vozidel) - 12 uchazeček a uchazečů
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – 30 uchazečů a uchazeček
41-51-E/01 Zemědělské (ŠVP – Opravářské práce) - 12 uchazeček a uchazečů
65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP – doplněno o Základy pekařské a cukrářské výroby a barmanský kurz) – 30 uchazeček a uchazečů
29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP – Výroba jemného pečiva a cukrářských výrobků) – 30 uchazeček a uchazečů
29-51-E/01 Potravinářská výroba - 12 uchazeček a uchazečů
2. Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:

65-41-L/51 Podnikání – denní forma studia - DE – 30 uchazečů
65-41-L/51 Podnikání – dálková forma studia - DA – 30 uchazečů


V Boru 31.01.2017
Mgr. Zdeňka Valečková
ředitelka SŠ


PROČ NASTOUPIT PRÁVĚ DO NAŠÍ ŠKOLY,
která získala Certifikát kvality 1.stupně Českého systému kvality služeb pro Služby vzdělávacího zařízení?

Věřím, že Vás níže uvedené osloví a že se na Vás budeme moci těšit v naší škole. 1. září 2017.


Obory s výučním listem

Pro absolventy základních škol nabízíme tříleté učební obory, ukončené závěrečnou zkouškou. Absolventi získají střední vzdělání s výučním listem a mohou pokračovat v nástavbovém studiu, jež je zakončeno maturitní zkouškou.

 

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL - AUTOMECHANIK - 23-68-H/01


Díky praktickému zaměření oboru mohou naši absoloventi pracovat ve ve firmách českých i zahraničních na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích:
 kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel, osobních a nákladních automobilů, přívěsů, návěsů, nebo motocykl

 uplatnění se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod.

 uplatnění při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení

 uplatnění při obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

 uplatnit jako svářeči a řidiči.Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

1. Řidičské oprávnění skupiny: B, C.

2. Svářečský průkaz svařování v ochranné atmosféře CO2 - ZK 135 – W01 (s možností získání Evropské zkoušky)

3. Základní kurz obsluhy vysokozdvižných zařízení

4. Základní kurz vazačů – vázání břemen všemi druhy vázacích prostředků

Celková hodnota benefitů, které škola žákům v tomto učebním oboru poskytuje, přesahuje 50 000 Kč. Tyto benefity žákům zůstávají i po ukončení studia.


OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - 41-55-H/01


Opět díky praktickému zaměření oboru mohou žáci konat stáže ve smluvních pracovištích SŠ Bor – ve firmách českých i zahraničních a díky získaným odborným kompetencím mohou pracovat na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích:

 oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů - provádění oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení, včetně diagnostiky těchto zařízení

 tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika

 v případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění

samozřejmě se mohou uplatnit jako svářeči a řidiči.

Veškeré výše uvedené je postaveno na precizní práci pedagogů, kteří se sami neustále vzdělávají a na neustálé modernizaci dílen odborného výcviku i pořizování nových technologií.

Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:

1. Řidičské oprávnění skupiny: B, C, T

2. Svářečský průkaz svařování v ochranné atmosféře CO2 - ZK 135 – W01 + svařování plamenem a řezání kyslíkem ZK 311 - W01 (s možností získání Evropské zkoušky)

3. Základní kurz obsluhy vysokozdvižných zařízení

4. Základní kurz vazačů – vázání břemen všemi druhy vázacích prostředk

Celková hodnota benefitů, které škola žákům v tomto učebním oboru poskytuje, přesahuje 70 000 Kč. Tyto benefity žákům zůstávají i po ukončení studia.


KUCHAŘ - ČÍŠNÍK - 65-51-H/01


Odborný výcvik probíhá v moderním kuchařském prostředí, vybaveným špičkovými stroji, které práci kuchařům, cukrářům, pekařům usnadňují – zajišťujeme tak kvalitní praxi, která je rozdělena na 5 úseků: teplá kuchyně, studená kuchyně, cukrárna, pekárna a bar-restaurace, takže až po ukončení studia se může náš absolvent rozhodnout, ve které oblasti chce pracovat.
Díky získaným odborným kompetencím mohou naši absolventi pracovat na těchto velmi dobře uplatnitelných a finančně ohodnocených pracovních pozicích, nejen v ČR, ale i v cizině, protože budou schopni komunikovat s hostem ve dvou cizích jazycích:

 absolvent se uplatní při výkonu povolání zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech

 po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství

uplatní se při zajišťování provozu výrobních a odbytových středisek, při využívání technologických zařízení, organizování potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vedení příslušné dokumentace provozovny.

Veškeré výše uvedené je postaveno na precizní práci pedagogů, kteří se sami neustále vzdělávají a na neustálé modernizaci dílen odborného výcviku i pořizování nových technologií.
Výhodou je nesporně získání níže uvedených benefitů v rámci studia:
1. Základní barmanský kurz a Barmanský kurz pro pokročilé

2. Základní kurz cukrářské výroby + Základní kurz pekařství a výroby jemného pečiva

3. Získání řidičského oprávnění skupiny B za zvýhodněnou cenu pro žáky školy

Celková hodnota benefitů, které škola žákům v tomto učebním oboru poskytuje, přesahuje 20 000 Kč. Tyto benefity žákům zůstávají i po ukončení studia.


VÝROBCE POTRAVIN - 29 – 51 – H/01

Charakteristika učebního oboru: Obor je určen pro dívky i chlapce, kteří se zajímají o výrobu potravin, konkrétně výrobu cukrovinkářskou, cukrářskou, pečivářskou a pekařskou - založenou na strojové výrobě s příslušným podílem ruční práce, při respektování optimálních regionálních podmínek.

Absolvent oboru bude schopen: obsluhovat výrobní linky, provádět základní údržbu technologického zařízení, hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle standardů, ovládat komplexně technologie a pracovní činnosti (včetně odbytových) ve výše uvedených technologických oblastech.

Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní při výkonu povolání výrobce potravin. Absolvent, připravovaný na základě našeho ŠVP, bude jako výrobce potravin zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro průmyslovou výrobu potravinářských výrobků v potravinářských závodech (zejména při výrobě cukrářských i cukrovinkářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva), obsluhovat výrobní linky a provádět základní údržbu technologického zařízení.

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA - 29 – 51 – E/01

Charakteristika učebního oboru: Obor je určen pro dívky i chlapce, kteří se zajímají o jednodušší práce při výrobě potravin, jako např. přijímat a skladovat suroviny, polotovary a hotové potravinářské výrobky, zpracovávat suroviny a polotovary na hotové potravinářské výrobky dle technologických postupů – obsluhovat potravinářské stroje a zařízení při přípravě, úpravě a zpracování surovin a polotovarů a při manipulaci s hotovými výrobky, provádět čištění potravinářských strojů a jejich běžnou údržbu.


Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní při vykonávání jednoduchých činností při výrobě potravinářských výrobků zejména při výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva. Je připravován především pro výkon jednodušších činností při skladování surovin a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, balení a expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě.

ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE/ŠVP Opravářské práce - 41 – 51– E/01

Charakteristika učebního oboru: Obor je určen pro dívky i chlapce, kteří se zajímají o údržbu a drobné opravy běžných zemědělských mechanizačních prostředků; chtějí řídit motorová vozidla skupiny T.

Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povolání zemědělský dělník zaměřený na výkon opravářských prací, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky a uplatňuje se také při vykonávání jednoduchých prací související s rozvojem venkova (agroturistika, péče o zeleň). Provádí ale především vlastní opravy, údržbu a seřizování strojů a zařízení.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T. Součástí vzdělávání je i možnost organizování kurzů - přípravy k získání svářečského certifikátu v rozsahu kurzu ZK 111 W 01 nebo ZK 135 W 01.Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky, o přijetí rozhoduje prospěch na ZŠ

Termíny podání přihlášky: do 01.03.2017 ředitelce SŠ Bor

Nástavbové studium

Od 1. 9. 2010 nabízí SŠ Bor nástavbové studium pro absolventy 3-letých učebních oborů SOU ve studijním oboru:

64-41-L/51 Podnikání - denní forma, délka studia 2 roky

64-41-L/51 Podnikání - dálková forma, délka studia 3 roky

Popis uplatnění absolventa v praxi a odborné kompetence absolventa:
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy bude kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie. Důraz bude kladen na zvládnutí komunikace, ústní, písemné a elektronické s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. 

Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky, o přijetí rozhoduje prospěch na ze středního odborného učiliště


Termíny podání přihlášky: do 01.03.2017 ředitelce SŠ Bor
 
 
STŘEDNÍ ŠKOLA BOR
Plzeňská 231
348 02 Bor

Tel: +420 374 790 536
E-mail: sekretariat@ssbor.cz ID datové schránky yzgh4u

Copyright © Střední škola Bor
Všechna práva vyhrazena
Developed by HošekNET