Přeskočit na obsah
 

 • Vítejte na stránkách Střední školy Bor.
 • Jídelníček najdete na pravé straně menu
 • Nabízíme pořádání rautů a firemních večírků v budově odborného výcviku
 • Vítáme nové a pokračující žáky ve školním roce 2019/2020, přejeme všem hodně úspěchů a vytrvalosti v jejich studiu v naší škole.

Vítejte na webu Střední školy BOR

Soutěže: Gastronomické akce:
 • Soutěž v dovednosti žáků
 • Technika má zlaté dno
 • Plzeňský korbel
 • Borská vařečka
 • Obsluha na mezinárodním závodě v lukostřelbě
 • Zajišťování stravování na letním táboře
 • Zajišťování cateringu akce Setkání starostů okresu Tachov za účasti hejtmana Plzeňského kraje Bc. Josefa Bernarda
 • Školní výlety: Ostatní akce:
 • Adaptačně environmentální kurz na Šumavě
 • Gastronomický veletrh
 • Exkurze United Bakeries, Plasy
 • Slavnostní zahájení školního roku
 • 2. projektový den "Vzpoura úrazům"
 • Technika má zlaté dno
 • Sdělení

  o možnosti a způsobu konzultací (třídnických hodin) pro žáky 1. a 2. ročníků v SŠ Bor v době od 08.06.-30.06.2020 bude vyvěšeno obvyklým způsobem dne 02.06.2020.

  Mgr. Zdeňka Valečková
  ředitelka školy

  Poděkování

  Dobrý den,
  rádi bychom Vám ještě jednou poděkovali za zapojení do projektu "3D tiskem proti COVID-19"
  cOVID

  Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020

  Termíny závěrečných zkoušek najdete ZDE

  Milí žáci,

  vzhledem k tomu, že MŠMT vydalo obsáhlou metodiku "Ochrana zdraví a provoz SŠ .....", kterou máte přístupnou i na naší webové stránce www.ssbor.cz, připravili jsme pro Vás stručný přehled základních závazných pravidel, které je nutno dodržovat při plánovaných konzultacích ve škole či na OV v období od 12.5.2020. I ze strany střední školy a personálu budou tato pravidla dodržována a bude zajištěn maximální důraz na každodenní dezinfekci veškerých povrchů a předmětů v prostorách školy a OV. Předem děkujeme. Společně to zvládneme.

  plzen

  Sdělení žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků

  Vážení,
  sdělujeme Vám, že žáci posledních ročníků vzdělávání (budoucí letošní absolventi) budou za třetí (poslední) ročník hodnoceni v souladu s Vyhláškou č.211-2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pol.šk.r.2019-20, ke stažení ZDE
  a v souladu s Metodikou Vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání, ke stažení ZDE

  Mgr. Zdeňka Valečková
  ředitelka SŠ Bor

  Metodika k otevírání škol - střední školy a konzervatoře

  Provoz školy bude v období od 11.5.2020 zajištěn v souladu s metodikou vydanou MŠMT dne 30.4.2020 - Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020.
  Metodika

  Žádáme rodiče a žáky, aby si podrobně nastudovali přiloženou metodiku a žáci dbali na její dodržování. Zároveň je nutné při první konzultaci odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (pokud není žák zletilý je nutný podpis zákonného zástupce). Bez tohoto čestného prohlášení nebude moci žák navštívit plánované konzultace!!!! V případě, že nemáte možnost si toto čestné prohlášení vytisknout, můžete si jej vyzvednout v nově instalované schránce u vchodu do školy.
  Čestné prohlášení

  Žáci třetích ročníků budou navštěvovat školu a OV dle harmonogramu konzultaci, který bude zveřejněn nejpozději do 5.5.2020.

  Průvodní dopis ministra

  Informace o Harmonogramu konzultací a dokončení přípravy k získání ŘO

  Harmonogram konzultací najdete ZDE.

  Informace o organizaci možné přítomnosti žáků – budoucích absoloventů v SŠ Bor od 11. května 2020 najdete ZDE.

  Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

  Výsledky přijímacího řízení najdete zde

  Úřední hodiny

  Pondělí: 8:00 - 12:00


  Středa: 8:00 - 12:00

  Informace k přijímacímu řízení na střední školy a k ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020

  Jak bude probíhat přijímací řízení na střední školy
  Konkrétní termín přijímací zkoušky závisí na tom, kdy bude obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve školách. Nejdříve to bude však 14 dnů od dne, kdy budou školy znovu otevřeny, konkrétní termín stanoví ministerstvo. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. Její obsah i forma zůstávají zachovány. Nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Hlavní změnou je, že každý uchazeč může písemné testy konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

  Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitel školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí.

  Nově je dále stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dnů.

  Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou.

  Jaký bude průběh maturitních zkoušek
  Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června. Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce nebo ten, kdo podal přihlášku k náhradní či opravné zkoušce. Ve společné části maturitní zkoušky se nepíší písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

  Náhradní podoba maturitní zkoušky: V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena možnost osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a dále ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. V tomto případě bude hodnocení maturitní zkoušky vycházet z hodnocení žáka z těch předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty maturitní zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku. Vykonání zkoušky náhradním způsobem provádí škola.

  Jaký bude průběh konání závěrečných zkoušek?
  Na konání závěrečné zkoušky se vztahují obdobná ustanovení jako pro maturitní zkoušky, tedy v případě, bude-li k 1. červnu obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve středním vzdělávání ve škole, započnou závěrečné zkoušky nejpozději do 30. června, v případě že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, bude vykonána závěrečná zkouška náhradním způsobem, tedy obdobně jako u maturitní zkoušky.

  Podrobné informace lze získat na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

  Informace k přijímacímu řízení telefon: 731 142 209 - Mgr. Průchová - výchovná poradkyně.

  Informace ke vzdělávání a ostatní : 731 142 208 - Mgr. Valečková - ředitelka školy.

  Střední škola Bor, 3D tiskárny z projektu zřizovatele a odborný lektor pomáhají v boji s COVIDEM-19

  I Střední škola Bor se díky projektu Plzeňského kraje Podpora odborného vzdělávání mohla aktivně zapojit do pomoci s bojem proti Koronaviru.

  Když ředitelku školy oslovil s žádostí o pomoc – spolupráci při výrobě ochranných štítů pro Tachovsko bývalý žák školy P.K. – absolvent oboru Kuchař – číšník, okamžitě zmobilizovala odborného lektora kroužku 3Dtisk (zároveň učitele odborných předmětů školy). Díky jeho iniciativě jsme ještě téhož dne zapůjčili skupině dva kusy 3D tiskárny; zároveň odborný lektor na třetí tiskárně průběžně tiskne a předává komponenty pro kompletaci plastikových ochranných štítů.

  Je nám ctí, že se můžeme zapojit do práce skupiny: 3Dtiskem proti COVID-19 a pomoci tak těm, kteří zase pomáhají nám a ochraňují nás.

  http://www.vytiskneme3d.cz/
  http://www.vytiskneme3d.cz/sponzori/?fbclid=IwAR3U7omrDrLyiR2rCpXnGNfHKuldVRFMeX1UsYbi-ZF1Qax4mGXohLNDDz4


  V Boru dne 6. dubna 2020
  Zdeňka Valečková
  ředitelka Střední školy Bor

  Upozornění

  Vážení rodiče, milí žáci
  dovoluji si Vás upozornit, že v případě aktivního nezapojení žáků (nemají prázdniny) do probíhající distanční výuky (neplnění úkolů pravidelně zadávaných učiteli), nebudou moci být hodnoceni za toto období.

  Pokud nebudou mít vyučující DOSTATEK PODKLADŮ PRO ZÁVĚREČNOU KLASIFIKACI budou muset být žáci po fyzickém nástupu do školy komisionálně přezkoušeni (před zkušební komisí) a v případě jejich neúspěchu při tomto zkoušení jim hrozí až opakování daného ročníku.

  Věnujte tedy probíhající distanční výuce a plnění úkolů dostatečnou pozornost. Věřte, že se snažíme najít nejschůdnější cestu, jak žákům zprostředkovat učivo a dopravit úkoly ( i těm, co nemají IT techniku), ale potřebujeme v tom pomoci Vaší aktivitou.

  Děkuji Vám za sebe i za vyučující SŠ Bor za součinnost a vstřícnost v této nelehké situaci.

  Mgr. Zdeňka Valečková
  ředitelka školy

  Informace pro žáky SŠ Bor a jejich rodiče

  Vzhledem nařízení vlády bude výuka probíhat prostřednictvím online komunikace (Microsoft Teams, Bakaláři, Facebook, Google Classroom apod.). Žáci budou kontaktováni učiteli. Zároveň žádáme rodiče, aby důsledně dohlíželi na průběžné vzdělávání svých dětí.

  Mgr. Zdeňka Valečková
  ředitelka školy

  UPOZORNĚNÍ

  Na základě Mimořádného opatření MZ ZDE je Střední škola, Bor, Plzeňská 231 z preventivních důvodů uzavřena pro osobní přítomnost žáků a pedagogů od středy 11.03.2020 až do odvolání.

  Pro další informace sledujte webové stránky školy, systém Bakaláři a veřejné sdělovací prostředky.

  V Boru 10.03.2020
  Mgr. Zdeňka Valečková
  ředitelka školy

  INFORMACE PRO RODIČE - KORONAVIRUS

  Vážení rodiče,

  chtěla bych Vás informovat, že naše škola je dostatečně vybavena hygienickými potřebami (antivirová mýdla na toaletách, antivirový jednorázový gel na pracovišti odborného výcviku Kuchař - číšník); žáci byli prostřednictvím třídních učitelů, učitelů odborného výcviku a ředitelkou školy (školním rozhlasem) poučeni o režimu chování a jednání na základě zvýšených hygienických opatření; na dostupných místech všech pracovišť školy je vyvěšený letáček s názvem:
  Jak snížit riziko nakažení Koronavirem.
  Úklid školy je prováděn antibakteriálním roztokem a až do odvolání byly omezeny akce mimo školu.
  Běžný chod školy se řídí dle aktuálních informací z webových stránek MŠMT, MZ, pokyny vedoucí OŠMS - zástupkyně zřizovatele školy a Opatřením hejtmana Plzeňského kraje. Ředitelství školy výše uvedené webové stránky denně sleduje a řídí se jimi.
  V případě potřeby volejte ředitelce školy na telefonní číslo uvedené v seznamu kontaktů.

  Děkuji Vám za součinnost.

  V Boru dne 09.03.2020
  Mgr. Zdeňka Valečková
  ředitelka školy

  Důležité termíny

  16. 1. 2020 – Den otevřených dveří
  21. 1. 2020 – uzávěrka klasifikace
  24. 1. 2020 – uzávěrka absence
  27. 1. 2020 – od 14:45 h – pedagogická rada

  Pro školní rok 2020/2021 nově nabízíme

  3-leté učební obory:
  23-51-E/01 Strojírenské práce
  26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

  2-leté učební obory:
  69-54-E/01 Provozní služby

  Inovujeme Plzeň

  Dne 6.11.2019 se žáci SŠ Bor zúčastnili akce v Plzni „ Inovujeme Plzeň 2019 “. Jednalo se o jednodenní festival, který žákům nabídl možnost poznat a také si vyzkoušet technologie z oblasti umělé inteligence, průmyslové inovace regionálních firem a výzkumu z univerzitního prostředí. Dále to byly technologie dronů, řešení pro chytrá města, 3D učebnice a hybridní vzdělávací materiály od společnosti Fraus, platforma pro zobrazování meteorologických dat, která pomáhá lidem, firmám i farmám s přesnou předpovědí počasí, vývoj zařízení pro hasiče, bezdrátové technologie, první plzeňský studentský tým vodíkových autíček, experimenty s využitím umělé inteligence v oblasti řeči, počítačového vidění a porozumění textu, elektroautomobil Audi Qtron. Prezentovala se také Armáda České republiky, která zde představila zdravotnický Land Rover. V další části se představily plzeňské školy ZČU , výzkumné centrum Západočeské Univerzity, stejně tak interaktivní představení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Žákům se celé setkání inovátorů v západočeské metropoli velice líbilo.

  plzen

  Den otevřených dveří

  dipl

  dipl

  Poděkování

  Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za perfektně uvařené a servírované obědy na naší podzimní lukostřelecké akci Sedm modřínů 2019. Všichni účastníci si obědy velice pochvalovali.
  Přestože akce probíhá v lese i oběd je podáván v lese, vaši žáci zde podávání obědů zvládají výborně.

  Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

  Ing. Jana Kolihová – předseda LK
  Zdeněk Ruda – místopředseda LK

  za Lukostřelce Českého Lesa, Dlouhý Újezd

  Organizace zahájení školního roku 2019/20

  Harmonogram zahájení školního roku najdete zde

  Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 - 2.kolo  Výsledky přijímacího řízení najdete zde
  Daniel Wolf si vysvářel republikové finále


  Ve dvou kategoriích se soutěžilo na Zlatém poháru Lindě, odborném měření schopností budoucích svářečů. Akce se konala v Rokycanech a jednu z kategorií ovládla Střední škola Bor. Soutěž ve svařování v ochranné atmosféře vyhrál žák této školy Daniel Wolf.
  Na krajské finále v dílnách Střední školy Rokycany dorazilo patnáct žáků a studentů středních škol či učilišť z regionu. Ty nejlepší z obou kategorií čeká republikové finále ve Frýdku-Místku. Vítězný žák borské školy nechal za sebou na druhém místě Jana Adámka z Kralovic, třetí byl Jan Hrách (SŠ Rokycany).

  „Všichni účastníci soutěže prokázali, že to není tak zlé se zlatýma českýma ručičkama," kontatoval instruktor svařování Štefan Kapolka. Kromě Wolfa měla Střední škola Bor ještě jedno želízko v ohni. Ve svařování plamenem se na čtvrté příčce umístil Matěj Köller.
  Úspěšné vystoupení obou studentů není podle instruktora náhoda. Žáci se na soutěž pečlivě připravovali pod dohledem technologa svařování Jaroslava Jaška a instruktorů Bohumíra Šejby a Štefana Kapolky.
  „Naše střední škola se účastní soutěže ve svařování pravidelně každý rok se střídavými výsledky. Letošní sedmnáctý ročník byl pro nás výsledkově nejlepší. Soutěž byla dobře organizovaná a domácím patří velké díky," doplnil Kapolka.

  Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  ŽÁCI 3. ROČNÍKU ZEMĚDĚLSKÉHO OBORU POMÁHALI LIKVIDOVAT NÁSLEDKY PŘÍRODNÍ KATASTROFY V MĚSTSKÉM PARKU

  Naši žáci oboru Opravář zemědělských strojů pod vedením třídního učitele

  Mgr. J. Jaška pomáhali při likvidaci následků vichřice, která znemožnila veřejnosti přístup do městského parku.

  Jsme pyšní na práci odvedenou našimi žáky a děkujeme jim i jejich pedagogovi.
  Fota si můžete prohlédnout >ZDE<  Soutěž

  Technika má zlaté dno 2018 má své vítěze

  Byli jsme DRUZÍ !!!!

  Sedmnáct týmů tvořených vždy dvěma žáky střední školy a dvěma žáky partnerské základní školy se opět sešlo v kinosále Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň na soutěži Technika má zlaté dno 2018, kterou letos vyhlásil Plzeňský kraje pošesté.

  Úkolem soutěžních družstev bylo sestavení vyprošťovacího vozidla na elektrický pohon s elektronickou regulací, a to ze stavebnic Merkur a Boffin. Na toto náročné zadání měli účastníci časový limit 4 hodiny, k dispozici jim byli tři odborní poradci a osmičlenný pomocný tým složený z pedagogů a žáků SOU elektrotechnického.

  2 žáci naší školy – Střední školy, Bor, Plzeňská 231 a 1 žákyně + 1 žák ze ZŠ Bor pod vedením učitele SŠ Bor Ing. Vladimíra Vávry se vypracovali přes určité technické potíže (způsobené výrobcem stavebnice) na nádherné 2. místo a z rukou náměstkyně hejtmana PK Ivany Bartošové a zástupců krajského úřadu jednotlivě převzali diplomy a poukázky na nákup elektroniky v 2 000 korun.
  (Text částečně převzat z webových stránek PK)

  Fota si můžete prohlédnout >ZDE<

  BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME ZA VZORNOU PREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY I REGIONU

  Poděkování naší škole  za cateringové služby

  Lukostřelci


  Zahrádkáři


  Tachovský deník/REGION | Zpravodajství


  Bor - Pohoštění od studentů si všichni pochvalovali Bor - Studenti Střední odborné školy Bor dostali pochvalný dopis od Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Tachov za přípravu cateringu na nedávnou zahrádkářskou výstavu, která se konala na zámku v Boru. Kromě tachovských zahrádkářů je pochválil také lukostřelecký oddíl z Dlouhého Újezdu. Pro ty při lukostřeleckých závodech studenti servírovali oběd na lesním palouku. (hoh)


  Vážené učitelky odborného výcviku, Vážené žákyně i Vážení žáci,
  s radostí se přidávám k pochvale pí Hohlové z Tachovského deníku i k výše jmenovaným, velice si vážím takovéto prezentace naší školy.
  Děkuji Vám
  Zdeňka Valečková, ředitelka SŠ Bor  Zahájení školního roku 2018/2019

  Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 pro 1. ročníky naší školy se bude konat 3. září od 9:00 v areálu pracoviště odborného výcviku SŠ Bor.

  Zahájení pro 2. a 3. ročníky se bude konat 3. září od 7:30 v budově teoretické výuky SŠ Bor.


  Ocenění naší školy


  Střední škole Bor bylo Krajským úřadem v Plzni uděleno 3. místo v kategorii střední odborná učiliště v soutěži O nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2017/2018.


  Zároveň bychom rádi poděkovali všem zúčastněným i těm, kteří se na těchto soutěžích podíleli.

  dipl

  dipl2


  Poděkování

  Poděkování


  Poděkování


  Poděkování  Pozvánky na zahájení školního roku pro přijaté žáky

  Níže najde ke stažení pozvánky na zahájení školního roku

  Dopis rodičům

  Pozvánka pro obor Automechanik

  Pozvánka pro obor OZS

  Pozvánka pro obor Kuchař - číšník


  Videoreportáž z naší školy  Podívete se zde


  Vánoční Drážďany

  Dne 19. prosince 2017 se uskutečnil vánoční zájezd do Drážďan. Zájezdu se účastnilo 32 žáků střední školy v Boru. Autobus vyjížděl opět ze dvou nástupních míst, a to z Tachova a z Boru. Odjezd z Tachova byl v 6:00 hod. a z Boru následně v 6:30 hodin. Nástup žáků proběhl v pořádku, takže jsme mohli vyjet směr Drážďany.... Více v sekci Akce školy

  drazdany

  Exkurze 7. ročník mezinárodního veletrhu gastronomie Výstaviště Praha - Letňany 6. 10. 2017

  Exkurze se zúčastnilo 23 žáků 1., 2. A 3. ročníku oboru Kuchař – číšník.

  Více najdete v sekci Akce školy  uvodni_foto

  Světluška


  Ve dnech 11.-15.9.2017 proběhla tradiční sbírka na pomoc nevidomým dětem i dospělým "V září Světluška září".
  Naše škola se opět letos této sbírky zúčastnila.
  Chtěli bychom tímto poděkovat žákům 3. ročníku, kteří dne 13.9.2017 prodávali upomínkové předměty


  festival_sportu
  festival_sportu


  Slavnostní zahájení školního roku 2017/18  Dnes jsme v budově odborného výcviku přivítali nové žáky našich oborů -

  Kuchař - číšník, opravář zemědělských strojů a automechanik. Přejeme jim mnoho úspěchů ve studiu na naší škole.


  festival_sportu

  festival_sportu

  festival_sportu

  festival_sportu

  festival_sportu
  Dne 21. 06. 2017 se žáci SŠ Bor zúčastnili již po čtvrté sportovní akce s názvem Festival sportu. Stejně jako v předešlých letech, tak i letos bylo pro žáky základních, ale i středních škol připraveno mnoho sportovních stanovišť. Na každém stanovišti si žáci mohli zkusit, za dohledu odborníků, mnoho druhů sportovních aktivit.

  Žáky naší školy zaujal, stejně jako v předešlých letech zejména fotbal, hokej, střelba z luku či florbal. Každý si zvolil sportovní aktivitu dle svých možností a především zájmu. Každý si našel alespoň jednu aktivitu, kterou by si vyzkoušel poprvé. Snad o tuto zajímavou školní akci bude i příštích letech zájem ze strany našich žáků.

  festival

  DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!

  Upozorňujeme na poslední možnost zaslání přihlášek ke studiu:

  64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium - denní forma studia (ukončené maturitní zkouškou) – MOŽNOST STUDIA I PŘI ZAMĚSTNÁNÍ

  Výhody tohoto studia:

  • možnost vytvoření individuálního plánu (individuální přístup dle potřeb konkrétních žáků), tudíž lze studovat i při stávajícím či budoucím zaměstnání
  • získání důležitých zkušeností v oblasti podnikání (obor je vhodný pro budoucí podnikatele, kteří se rozhodují pro samostatné podnikání v oboru – pro živnostenský list)

  (podrobné informace lze získat u Mgr. Zdeňky Valečkové, ředitelky školy na tel. 731 142 208, e-mail: reditel@ssbor.cz)  Poděkování

  Dne 24.5.2017 se žák naší školy Josef Řežábek zúčastnil slavnostního předávání cen vítězům soutěže, kde zároveň obdržel poděkování za vzornou reprezentaci Plzeňského kraje na celostátních soutěžích.
  Chtěli bychom mu i my touto cestou moc poděkovat za vzornou reprezentaci školy.
  Vedení SŠ Bor
  podekovani

  Výsledky přijímacího řízení 2.kolo

  Výsledky přijímacího řízení najdete zde


  Výsledky přijímacího řízení

  Výsledky přijímacího řízení najdete zde


  Soutěž v dovednosti žáků

  Žáci naší školy Josef Řežábek a Patrik Vladař se zúčastnili každoročně pořádané soutěže odborných dovedností žáků oboru 41-55-H/01, kde mezi konkurenčními středními  školami obsadili krásné 2. místo. Rádi bychom touto cestou žákům poděkovali za vzornou reprezentaci školy.

  soutez1
  soutez2
  soutez1

  Nová služba - objednávání stravy po internetu

  Vážení strávníci, rodiče v rámci zkvalitňování služeb jídelny vám nabízíme novou službu - objednávání stravy po internetu.
  Více v sekci Gastronomické služby

  Dne 22.11. se v SŠ Bor konal již 2. projektový den "Vzpoura úrazům"  eu

  Uspěli jsme mezi 16 školami Plzeňského kraje


  19. října jsme se společně se žáky ZŠ Bor zúčastnili soutěže, kterou pořádal zřizovatel naší školy Plzeňský kraj „Technika má zlaté dno“ a obsadili výborné 3. místo.
  Naším úkolem bylo z předložených stavebnic Merkur a Boffin postavit mechanickou sestavu jednoduchého funkčního pracovního stroje na elektrický pohon s elektronickou regulací.
  Soutěž jsme si užili, i přes menší technický problém stavebnice, bylo skvělé pracovat v týmu a postavit fungující stroj.

  Josef Knápek a Jakub Hepner, žáci SŠ Bor

  1
  2
  3
  4

  eu


  Obědvala u nás paní ministryně

  Dne 19. 9.2016 v rámci návštěvy tachovského okresu si u nás objednala oběd ministryně pro místní rozvoj Ing. Pavla Šlechtová. Při této příležitosti si prohlédla nejen prostory školy, ale i naše pracoviště odborného výcviku.

  Vedení školy mělo tedy tu čest poobědvat s paní ministryní v prostorách víceúčelové školní jídelny, kde celé menu a obsluhu zajistili pod vedením učitelek odborného výcviku pí Jany Mollerové a pí Terezy Tobiáškové žáci 1. a 3. ročníku, kteří studují v naší škole v oboru kuchař - číšník. Odměnou jim byla nejen veliká pochvala od paní ministryně, ale i společné foto.

  Byla pro nás čest, že si pí ministryně vybrala pro oběd v regionu právě naši školu a děkujeme našim žákům i učitelům odborného výcviku, že všem chutnalo.

  Naše radost je o to větší, že obědové menu (svíčková s houskovým knedlíkem, nebo pomalu pečená vepřová krkovice s bramborem a jemným okurkovým salátem) bylo společné pro všechny strávníky. Těší nás, že naši žáci pod vedením svých pedagogů vaří chutně a kvalitně.

  Vedení školy SŠ Bor

  foto

  Zahájení školního roku 2016/2017


  Školní rok 2016/2017 byl zahájen 1. 9. 2016 jako každoročně společnou schůzkou nastupujících žáků prvních ročníků, kteří byli v doprovodu svých rodičů uvítáni vedením školy a zástupcem Školské rady SŠ Bor JUDr. Františkem Podlipským v prostorách odborného výcviku. Žáci byli seznámeni se základní charakteristikou chodu školy a byly jim předány potřebné informace k bezproblémovému vstupu do dalšího stupně vzdělávání.

  S tříletými učebními obory ukončenými závěrečnou zkouškou s výučním listem jsme letos otevřeli dvouletý nástavbový maturitní obor „Podnikání“, kde během denního či individuálního studia získají žáci nejen vzdělání ukončené maturitní zkouškou, ale navíc i všeobecné znalosti z ekonomických předmětů jako základ pro další vyšší odborné vzdělávání.

  Rádi bychom Všem žákům popřáli hodně úspěchů při jejich studiu v naší škole.


  Kolektiv pracovníků SŠ Bor


  Novinka

  Přijímáme objednávky na výrobky studené kuchyně a na cukrářské a pekařské výrobky, více v sekci gastronomické služby  NEJLEPŠÍ OPRAVÁŘI ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ JSOU ZE SŠ BOR

  SŠ Bor vyučuje obor opravář zemědělských strojů (OZS) již více než půl století a navazuje na dlouholetou tradici v našem městě. A to, že stále na vysoké úrovni, potvrzují její žáci svými výsledky na soutěžích odborných dovedností, svařování kovů a jízdě zručnosti. Každý rok se nejprve konají místní kola, ze kterých jsou pak vybíráni žáci, kteří budou školu reprezentovat v krajských soutěžích. 18.3.2016 pořádala SOŠ a SOU Sušice pro obor opravář zemědělských strojů soutěž o nejlepšího opraváře v Plzeňském a Karlovarském kraji.......
  Celý článek i s fotkami ve fotogalerii


  Střední škola, Bor, Plzeňská 231 - netkatalog.czStřední odborné školy s výučním listem - netkatalog.cz
  Setkání s hejtmanem

  Dne 21. 3. 2016 se žáci třetích ročníků vydali na návštěvu Krajského úřadu Plzeňského kraje za panem hejtmanem Václavem Šlajsem. V půl desáté vyrazil autobus od školy do Plzně. Po příjezdu jsme byli vyzváni, abychom se usadili v zasedací místnosti. Pan hejtman Šlajs nám nejdříve představil krátkým spotem Plzeňský kraj a uvedl nám nejen základní informace o Plzeňském kraji, ale také nás informoval tom, jak se hospodaří s rozpočtem Plzeňského kraje. Pak nastalo (stejně jako ve škole) písemné zkoušení. Pan hejtman měl připravený test, kde si měli žáci i doprovázející pedagogové ověřit své znalosti týkající se Plzeňského kraje – zjistili jsme při kontrole odpovědí, že ještě máme v našem kraji co objevovat.

  Jako další bod návštěvy bylo pro nás připraveno zkušební hlasování. Každý si mohl vyzkoušet, jak hlasuje zastupitelstvo PK. Čekalo nás osm závažných otázek jako například: „Zakázali byste herny a bary s herními automaty?“, „ Souhlasíte s trestem smrti?“, apod. O těchto otázkách jsme nejen hlasovali, ale mohli se také veřejně přes mikrofon vyjádřit k této problematice. V zasedací místnosti KÚ PK jsme příjemně strávili dvě hodiny, a poté jsme se po malém občerstvení rozloučili a vydali se zpět do Boru.
  Přihláška k dennímu studiu ke stažení ve formátu pdf zde ve formátu xls zde

  Přihláška k nástavbovému studiu ke stažení ve formátu pdf zde ve formátu xls zde


  Naše škola navázala spolupráci Profesia.cz, což je druhý největší pracovní server v ČR.

  Poskytuje nám lepší informovanost o stavu na trhu práce pro studenty a absolventy (Profesida days) a konkrétní nabídky přímo podle zaměření studia.  Přímý odkaz na brigády v Plzeňském kraji najdete na pravé straně v sekci Další odkazy  Nástup absolventů letos nezvýšil procento nezaměstnanosti!
  Trh práce v České republice se opravdu mění. Zatímco v uplynulých letech bylo obvyklé, že nástup čerstvých absolventů zdvihal zvláště po odeznění letních brigád procento nezaměstnanosti, letošní září přineslo dokonce její pokles... (více v příloze)


  SŠ Bor získala Certifikát pro 1. stupeň Českého systému kvality služeb pro Služby vzdělávacího zařízení

       

  Certifikát ke stažení zde

  Kroužky pro žáky základních škol


  Nabízíme možnost přihlásit se na kroužky organizované naší školou určené pro žáky ZŠ. Probíhají 1x týdně.

  Zaměřeny jsou na:
  • Modelářství
  • Elektrotechniku
  • Technickou zručnost
  • Ruční zpracování kovů
  • Vaření - studená kuchyně
  • Vaření - příprava teplých jídel
  • Vaření - cukrářská výroba


  Více najdete v prezentaci zde


  Střední škola Bor je moderní školou, připravující své studenty v jimi zvoleném učebním oboru pomocí moderních přístrojů a inovativního přístupu

   
   
   

  Copyright © Střední škola Bor
  Všechna práva vyhrazena
  Developed by HošekNET